DANVA sætter fokus på, hvordan vandselskaberne implementerer verdensmålene.

Med afsæt i selskabernes kernekompetencer, de mål, som er afhængige af vandselskabernes aktiviteter, samt andre relevante områder vil en række vandselskaber dele ud af deres erfaringer.

Verdensmålene – FN’s globale mål for bæredygtighed – blev vedtaget for snart treethalvt år siden. I landets vandselskaber og i DANVA har der lige som i mange andre virksomheder og institutioner været fokus på verdensmålene. Hvorfor er de vigtige, og hvorfor skal vi arbejde med dem? Disse spørgsmål er blevet stillet og besvaret mange gange i den danske vandsektor gennem de seneste år.

I dag er en udbredt forståelse for principperne i verdensmålene, og tiden er kommet til at gå fra hvorfor til hvordan. Udgangspunktet er, at verdensmålene er en forandringsdagsorden. Hvis vi fortsætter som nu, når vi ikke at opfylde verdensmålene inden 2030 - hverken på lokalt eller globalt plan.

Verdensmål & Vandsektoren

Vandselskabernes kerneopgaver
Mål 6: Rent vand og sanitet
Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Mål 13: Klimaindsats
Mål 17: Partnerskab for handling
Mål der afhænger af Vandselskaberne
Mål 3: Sundhed og trivsel
Mål 14: Livet i havet
Mål 15: Livet på land
Nye opgaver og andre relevante mål
Mål 4: Kvalitetsuddannelse
Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
Mål 7: Bæredygtig energi
Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur
Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

 

OM FN's Verdensmål

FN’s 17 verdensmål blev vedtaget af verdens regeringsledere på et FN-topmøde i 2015. Målene skal opfyldes inden 2030. De indeholder i alt 169 delmål og understøttes af 244 indikatorer, som man på nationalt plan kan måle udviklingen på. Verdensmålene er universelle, så de skal implementeres af alle - både lande, kommuner, virksomheder og vandselskaber. Verdensmålene skal ses som en sammenhængende pakke, hvor implementeringen af et mål hænger tæt sammen med andre, præcis som bedre spildevandsrensning hænger sammen med sundhed og livet i havet.

Vandselskabernes vigtige rolle

Også i Danmark er der store udfordringer, bl.a. i forhold til et mere bæredygtigt forbrug og beskyttelse af vandmiljøet, og her kan vandselskaberne spille en vigtig rolle. Ikke kun i forbindelse med drikkevand, spildevand og klimatilpasning, men også i forhold til fx energi og klima.
Der er også områder uden for vandselskabernes umiddelbare kerneydelser, hvor verdensmålene kan være udgangspunkt for nye aktiviteter – eksempelvis inden for arbejdsmiljø og ligestilling. Det er også oplagt at dele de gode danske løsninger med partnere i andre lande og på den måde bidrage til, at hele verden når målene.

 

Her kan du læse om forskellige vandselskabers erfaringer med at integrere verdensmålene i deres aktiviteter.

Her er også DANVAs inspirationskatalog ’Vandsektoren og verdensmålene’. Det er baseret på erfaringer fra danske vand- og spildevandsselskaber og ser på, hvordan danske vand- og spildevandsselskaber arbejder med Verdensmålene?
Har du erfaringer om verdensmålene, som du ønsker at dele, så kontakt Miriam Feilberg på mail mfe@danva.dk eller telefon 2244 1452.