Spørgsmål

Kommunen havde pålagt en grundejer, at blive tilkoblet en vandforsyning.
Tilkobling af grundejerens ejendom krævede etablering af en ny hovedledning.
Efter etableringen af hovedledningen krævede vandforsyningen, at grundejeren afholdte alle udgifterne i forbindelse med projektet.
De samlede udgifter oversteg det anlægsbidrag, som var fastsat i det pågældende takstblad.

Kan vandforsyningen opkræve mere i anlægsbidrag end det der fremgår af takstbladet?  

DANVAs vurdering

Berettigelsen til at kræve et ekstra anlægsbidrag er betinget af kommunalbestyrelsens godkendelse, se vandforsyningslovens § 29, stk. 3.
Vandforsyningen havde, i nærværende situation, ikke anmodet om kommunalbestyrelsens godkendelse af det ekstra opkrævede anlægsbidrag. Dette bevirkede, at vandforsyningen ikke var berettiget til, at opkræve mere i anlægsbidrag end det, der fremgik i takstbladet i det pågældende år.

Uddybende svar

Efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4 har vandselskaberne en forsyningspligt. 
Se evt. lovbemærkningerne til § 32, stk. 1, nr. 7, hvor det er anført, at ”det forudsættes, at der efter gældende ret er en kommunal forsyningspligt, jf. § 28, stk. 4, som videreføres til de nye vandselskaber omfattet af § 2, stk. 1 i vandsektorloven”.
Vandselskabernes forsyningspligt hjemler også en tilslutningsret til grundejerne.
Det vil sige, at grundejeren har ret til at blive tilkoblet den pågældende vandforsyning.

Vandforsyningen er forpligtet til at udarbejde et regulativ, som skal angive de nærmere regler om retten til forsyning med vand og de forpligtelser der påhviler grundejerne, se vandforsyningslovens § 55, stk. 1.
Vandforsyningens regulativ er altså det aftalegrundlag der er gældende mellem vandforsyningen og dens forbrugere.

I den pågældende vandforsynings regulativ og Normalregulativets punkt 12.9 er der anført, at der er adgang til at vandforsyningen kan forlange et nyt anlægsbidrag i forbindelse med væsentlig nyinvestering i vandforsyningsanlægget.
En ny hovedledning må anses som en sådan nyinvestering efter regulativernes bestemmelse.
I regulativerne er der dog ikke anført en konkret fremgangsmåde ved opkrævningen af et ekstra anlægsbidrag. Endvidere er en opkrævning af et ekstra anlægsbidrag bebyrdende for de grundejere, som skal have opfyldt deres tilslutningsret/-pligt.
Dette bevirker, at en opkrævning af et ekstra anlægsbidrag, i medfør af regulativernes bestemmelser (normalregulativets punkt 12.9), er betinget af, at kommunalbestyrelsen har godkendt denne opkrævning.
Det vil sige, at en ekstra opkrævning af anlægsbidrag ikke får retsvirkning, før den er blevet godkendt af den pågældende kommunalbestyrelse. Regulativet og dens forvaltning skal i øvrigt være i overensstemmelse med gældende lovgivning, hvilket er en følge af det almindelige hierarki for regler/retsakter.
Begrænsningen af vandforsyningens adgang til at opkræve ekstra anlægsbidrag efter deres regulativer, er hjemlet i vandforsyningslovens § 29, stk. 3.
Denne bestemmelse forudsætter, at udgangspunktet er, at betaling af anlægsbidrag sker efter de allerede godkendte takster i takstbladet, men at kommunalbestyrelsen i forbindelse med påbud om tilslutning af en ejendom, skal foretage en konkret vurdering, for at kunne afgøre om der foreligger særlige forhold, som gør at taksterne ikke med rimelighed kan anvendes.
Det er altså kommunalbestyrelsen der er blevet tillagt kompetencen til at afgøre, om der forligger særlige forhold der kan give adgang til, at opkræve et ekstra anlægsbidrag og dermed fravige udgangspunktet om betaling efter takstbladet.

I nærværende situation havde vandforsyningen ikke anmodet kommunalbestyrelsen om godkendelse af opkrævning af ekstra anlægsbidrag.
En manglende godkendelse fra kommunalbestyrelsen bevirker, at vandforsyningen ikke var berettiget til at opkræve et ekstra anlægsbidrag.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.