Spørgsmål

Hvorledes kan en almen vandforsyning få dækket sine faktiske omkostninger i forbindelse med tilslutningen af fjernt beliggende ejendomme?

Svar

Der er mulighed for at differentiere på takster inden for forsyningsområdet, når det kan begrundes sagligt og objektivt, og når dette kan gøres inden for rammerne af vandforsyningslovens formålsramme, hvoraf fremgår at det et sagligt at tage hensyn til omkostningsdækning.

Det skal også bemærkes, at det evt. kan være aktuelt at overveje ansøgning om tillæg til indtægtsrammen, såfremt at der sker en væsentlig forøgelse af vandselskabets/den almene vandforsynings årlige drifts- eller anlægsomkostninger.

Vurdering

Differentiering af takster

Som hvile-i-sig-selv enhed skal der være økonomisk balance i selskabets takstregnskab henover nogle år, og de udgifter, der må takstfinansieres er nævnt i VFL §52 a stk. 2 – herunder indvinding og distribution af vand. Af stk. 1 fremgår, at prisen (taksterne) samtidigt skal overholde indtægtsrammen fastsat efter VSL.

Der er gammel praksis for at der kan differentieres i såvel driftsbidraget som tilslutningsbidraget, så længe at dette sker under overholdelse af lighedsprincippet og argumenterne er udtryk for objektive og saglige kriterier.

Af ældre afgørelser kan nævnes:

Sag

Bidragstype

Om differentieringen

Afgørelse

Statsforvaltningen Syddanmark 13. april  2007

Fast driftsbidrag

Differentiering mellem fritidshuse og helårshuse (fritidshuse skulle betale mere end helårshuse).

Begrundelse at det var den mest retfærdige fordeling, at også ejere af fritidshuse skulle være med til at betale udgifterne ved vandforsyningen og at der var tale om en fast afgift ikke en målerafgift.

 

Det faste driftsbidrag kan ikke lovligt differentieres afhængigt af om der er tale om et fritidshus eller et helårshus.

Favoriseringen/aflastningen af visse grupper var ikke et sagligt hensyn.

Såfremt der vælges en differentiering bør den ske på grundlag af ejendommens vandforbrug.

Statsforvaltningen Nordjylland, 1. maj 2009

M3-pris og fast bidrag.

 

Der var tale om såvel en fast afgift en målerafgift og en m3 pris Erhvervsvirksomheder skulle betale mindre for forbrug over 10.000 m3/årligt og udlejer der afregnede for alle lejere modtog rabat på 50% af den faste afgift ( der i øvrigt blev betalt pr.  bolig).

Begrundelsen var at storforbrugere blev godskrevet den positive virkning de havde på de samlede driftsomkostninger.”

”For så vidt angår en differentiering af de variable vandværkstakster er der intet til hinder for, at der foretages en sådan differentiering. Ligeledes er der intet til hinder for, at der er fastsat en målerafgift, der er differentieret efter målerstørrelse”.

 

Statsforvaltningen Midtjylland, 20. december 2010

Forsyningsledningsbidrag

Differentiering indenfor og udenfor byskilt

”skiltningen udgør efter statsforvaltningens opfattelse ikke et sagligt kriterium for forskelsbehandlingen af forbrugerne, idet den er foretaget efter andre kriterier end vandværkets omkostninger ved at forsyne de tilliggende ejendomme med vand”

 

” Kommunen har ikke påset, at taksterne blev fastsat på et sagligt grundlag, og på en sådan måde, at vandværkets monopollignende stilling i forhold til forbrugerne ikke blev udnyttet til at belaste eller begunstige enkelte forbrugere eller forbrugergrupper

 

 

Statsforvaltningen Midtjylland, 26. april 2011

Tilslutningsbidrag differentiering mellem

Landejendomme noteret med landbrugspligt og ejendomme uden ikke er noteret med landbrugspligt samt

Beboere i landområde og beboere i byområde

Differentiering imellem landejendommene var begrundet med aftale mellem vandværkforeningerne og de danske landbrugsforeninger om erstatning for ledningsanlæg i landbrugsjord, der førte til stigning i erstatningsbeløb til landbruget.

”Hvorvidt en ejendom er noteret med landbrugspligt eller ej, er derfor efter statsforvaltningens opfattelse ikke et sagligt kriterium for vandværkets forskelsbehandling af forbrugere i landområder”

 

Og tidligere

 

”De historiske omstændigheder, der begrunder at nogle ejendomme er undergivet landbrugspligt, andre ikke, og de forhold, der måtte have motiveret ophævelse af landbrugspligten på de enkelte ejendomme, forekommer at være uden relevans for vandforsyningens omkostninger ved at tilslutte forbrugere, og i øvrigt uden relevans for de pågældende ejeres brugerstaturs i vandforsyningen”

 

Statsforvaltningen har ikke bemærkninger til, at der opkræves forskellig tilslutningsafgift i byområde og landområde, således at de opkrævede tilslutningsafgifter fra ejendomme i henholdsvis byområde og landområde i det store og hele modsvarer vandværkets tilslutningsudgifter for hver af de to grupper af ejendomme”

 

Praksis på området kan opsummeres i følgende hovedbudskaber:

-        At lighedsprincippet betyder, at fastsættelse som udgangspunkt skal ske således, at ejendomme af samme type/kategori skal behandles ensartet.

-        At differentiering af bidragene ift. forskellige kategorier af ejendomme skal foretages på baggrund af saglige og objektive hensyn, der også sikrer en rimelig byrdefordeling mellem de forskellige kategorier af ejendomme.

 

I forbindelse med VSL II skete der også ændringer af regler med relation til takster i VFL. Af lovforslag L 91/2015 fremgår det, at der skete en kodificering/præcisering og understregning af de gældende retningslinjer for differentiering af takster. Det er angivet, at der kan ske en lovlig differentiering takstmæssigt mellem ensartede kategorier af forbrugere. Se evt. lovbemærkningerne til nr. 48, http://www.ft.dk/ripdf/samling/20151/lovforslag/l91/20151_l91_som_fremsat.pdf

Essensen i lovbemærkningerne til nr. 48 (§53) finder I dog i Vejledning om fastsættelse af takster for vandforsyningen, nr. 9214/2017, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186708

Det fremgår af afsnit 5.4 i den nævnte vejledning, at udgangspunktet for fastsættelse af taksterne (anlægs-/tilslutnings- som driftsbidrag) er et solidaritetsprincip, hvor alle betaler den samme takst for eksempelvis tilslutning af sammenlignelige ejendomme.

Der er mulighed for at differentiere inden for forsyningsområdet, når det kan begrundes sagligt og objektivt, og når dette kan gøres indenfor rammerne af vandforsyningslovens formålsramme:

”Omkostningsdækning, prissætning med tilskyndelsesvirkning (f.eks. tilskyndelse til tilslutning frem for egen forsyning samt tilskyndelse til vandbesparelse), at de forskellige sektorer yder et passende bidrag (en rimelig byrdefordeling), sikring af tilstrækkelig og kvalitetsmæssig tilfredsstillende forsyning samt sikring af god økonomi og forsyningssikkerhed for vandforsyningens forbrugere.”

Og i den forbindelse er det oplagt for et vandselskab at bemærke ordet ”omkostningsdækning”

Kommunalbestyrelsens skattefinansierede støtte

VFL §53 a giver principiel mulighed for skattefinansieret støtte mhp. udbygning af en almen vandforsyning, såfremt at forsyningen ikke er omfattet af vandsektorloven (VSL). Det afgørende er, om forsyningen forsyner eller har til formål at forsyne mindst 10 ejendomme.

Særlig opmærksomhed ift. den økonomiske ramme

I nogle situationer er der behov for at være opmærksom på muligheden for tillæg til indtægtsrammen, når der sker en udvidelse af forsyningsområdet. Der er fokus på vendingen væsentlig forøgelse af vandselskabets årlige drifts- eller anlægsomkostninger, se § 11 stk. 4 i bekendtgørelsen om økonomiske rammer.

I linket er væsentlighedskriteriet omtalt:

https://www.danva.dk/viden/medlemsnyt-2017/medlemsnyt-uge-27/nyt-om-vaesentlighed-i-forbindelse-med-udvidelse-af-forsyningsomraader-og-foroegelse-af-den-haandterede-vandmaengde/