Kære vandselskaber

Hermed DANVAs vurdering af om vandselskaberne er forpligtede til at imødekomme anmodning om aktindsigt i vandselskabers private leverandører.

Spørgsmål

Har et firma ret til at få aktindsigt i vandselskabers eksterne leverandører herunder deres CVR-numre og den samlede årlige værdi af fakturaer, de enkelte leverandører  har sendt til vandselskaberne for de enkelte regnskabsår i perioden 2014 – 2016?

Svar

Efter DANVAs bedste vurdering har firmaet ikke ret til at få aktindsigt i vandselskabers eksterne leverandører herunder deres CVR-numre og den samlede fakturaværdi pr. leverandør for de enkelte regnskabsår i perioden 2014 – 2016.

Skulle et vandselskab vælge at imødekomme anmodningen om aktindsigt, bør vandselskabet forvisse sig om, at videregivelsen af oplysningerne ikke vil få negativ betydning for de pågældende leverandørers økonomiske interesser.

Uddybning

1.  Det følger af vandsektorlovens § 14, stk. 1, at vandselskaber er omfattede af offentlighedsloven bortset fra dennes §§ 11, 12 og 15 – 17. Bemærk, at undtagelserne ikke fremgår af § 14 i  den oprindelige vandsektorlov (nr. 469, 2009) men af ændringen af § 14, stk. 1 i medfør af §  1, nr. 27 i ændringsloven (nr. 132, 2016) til vandsektorloven. Ændringsloven trådte i kraft d. 1. marts 2016, jævnfør dennes § 17, stk. 1.

Vandselskabernes nævnte undtagelser fra dele af offentlighedsloven gælder også andre forsyningsarter som elforsyningsvirksomheder, kollektive varmeforsyningsanlæg og naturgasforsyningsvirksomheder jævnfør § 3, stk. 2 i offentlighedsloven.

Foruden de oven nævnte love giver Vejledning om lov om offentlighed i forvaltningen (nr. 9847, 2013) også nogle nyttige retningslinjer til tolkningen af loven. Når der i det følgende henvises til vejledningen, er det til denne vejledning.

2. I den konkrete sag er det særligt relevant, at vandselskaberne jævnfør punkt 1 ikke er omfattede af offentlighedslovens § 11, stk. 1, som har følgende ordlyd:

Enhver kan forlange, at en forvaltningsmyndighed foretager og udleverer en sammenstilling af foreliggende oplysninger i myndighedens databaser, hvis sammenstillingen kan foretages ved få og enkle kommandoer. Såfremt oplysningerne er omfattet af §§ 19-35, gælder sammenstillingsretten kun, hvis de hensyn, der er nævnt i disse bestemmelser, kan tilgodeses gennem anonymisering el.lign. , der kan foretages ved få og enkle kommandoer. Retten til at få foretaget en sammenstilling gælder ikke, hvis oplysningerne allerede er offentliggjort i egnet form eller format.

Se også vejledningens punkt 4.5.

3. Firmaet ønsker oplysninger om vandselskabernes eksterne leverandører, herunder deres CVR numre og den samlede årlige værdi af fakturaer de enkelte leverandører har sendt til vandselskaberne for de enkelte regnskabsår i perioden 2014 – 2016. Sådanne oplysninger kan vandselskaberne ikke tilvejebringe uden at sammenstille oplysninger i deres databaser – og det er netop et sådan krav vandselskaberne er undtagede fra, jævnfør punkt 2. Dertil kommer, at der ikke er aktindsigt i databaser, jævnfør offentlighedslovens § 10, stk. 1.

4. Vandselskaberne er ikke forpligtede til at overveje, om der skal gives meroffentlighed efter offentlighedslovens § 14, da denne forpligtelse efter § 14 kun gælder i forhold til §§ 23 – 35 og 19 – 21 i loven og altså ikke §§ 10 og 11 (se lovbemærkninger og retningslinjerne i vejledningens punkt 9).

Det følger dog af lovbemærkningerne til offentlighedens § 14, at hvis en ansøger (i dette tilfælde firmaet), udtrykkeligt beder om meroffentlighed, er myndigheden (i dette tilfælde vandselskabet) forpligtet til overveje, om der kan gives meroffentlighed. I en sådan situation skal der indgå en interesseafvejning i overvejelsen. Det følger af vejledningens punkt 9.4, at hvis et massemedie eller en forsker beder om meroffentlighed vil dette tale for at give meroffentlighed. I den konkrete sag, hvor firmaet ønsker at anvende aktindsigten i forretningsmæssigt øjemed, er der ikke tilsvarende tungtvejende grunde til at give meroffentlighed.

I de tilfælde, hvor leverandørernes eller vandselskabernes økonomiske interesser efter en konkret vurdering måtte blive påvirket negativt i væsentligt grad ved aktindsigt jævnfør § 30, nr. 2 eller § 33, nr. 4 med tilhørende lovbemærkninger, vil dette i den konkrete sag tale afgørende imod imødekommelse af ansøgning om meroffentlighed (se også vejledningens punkter 8.1 og 8.4).

5. Serviceselskaber og selskaber, der udøver tilknyttet virksomhed og som er ejede helt eller delvist af vandselskaber, er omfattede af offentlighedsloven, hvis mere end 75 pct. af ejerandelene tilhører  myndigheder herunder kommuner ved direkte eller indirekte ejerskab, jævnfør offentlighedslovens § 4, stk. 1. Sådanne selskaber er dog i lighed med vandselskaber heller ikke omfattede af lovens §§ 11 og 12 og §§ 15 – 17 jævnfør punkt 1.

6. Vandselskabet er forpligtet til, hvis der gives afslag på aktindsigt, at give ansøger en klagevejledning efter vandsektorlovens § 26, stk. 3. Det er Miljø- og fødevareklagenævnet der er rette klageinstans.Dette følger af den seneste ændringslov Lov om miljø- og fødevareklagenævnet § 35. Klagen skal dog sendes til vandselskabet der først undersøger om afgørelsen fastholdes, hvorefter klagen videresendes til nævnet. Dette skal ske senest 3 uger efter udløbet af klagefristen, og vandselskabet har pligt til at sikre at sagen er tilstrækkeligt oplyst. I klagevejledningen skal det anføres at der kan være et gebyr på 900 kr. efter lov om miljø- og fødevareklagenævnet §§ 18-19.  

 

Giv gerne feedback på denne artikel
DANVA arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre for dig. Derfor ville vi blive glade, hvis du ville give os feedback på denne artikel - enten ved at klikke på ikonerne nederst eller ved at skrive en mail til lf@danva.dk.

Tak for hjælpen.

Fandt du det du søgte?