Et spildevandsselskab har en aftale med et privat vandværk, som regulerer vandværkets ret til betaling for udlevering af målerdata til spildevandsselskabet. Det fremgår af aftalen, at den omfatter afregningsmålere på ejendomme, der ”… afleder deres spildevand til …” spildevandsselskabet.

Spørgsmål

Er vandværket berettiget til at opkræve betaling for alle måleraflæsninger?

Svar

Forudsat, at spildevandsselskabet varetager opgaven med at opkræve spildevandsafgift for ejendomme i ikke-kloakerede områder, er det DANVAs vurdering, at vandværket ikke kan kræve betaling for målerdata vedrørende ejendomme i ikke-kloakerede områder.

 

Det følger af spildevandsafgiftslovens § 7, stk. 10, at almene vandforsyninger har pligt til at videregive målerdata til brug for opkrævning af spildevandsafgift til kommunen, eller den, som opkræver afgiften på vegne af kommunen.

 

I kloakerede områder betales afgiften af spildevandsselskabet, hvorimod afgiften i ikke-kloakerede områder påhviler de enkelte grundejere, jf. spildevandsafgiftslovens § 2, stk. 2 og 3.

 

Østre Landsret har i en dom af 29. juni 2015, sag B-1236-14, fortolket spildevandsafgiftslovens § 7, stk. 10 således, at reglen pålægger vandforsyningen at videregive målerdata for ejendomme i ikke-kloakerede områder uden betaling.

 

Forudsat, at spildevandsselskabet varetager opgaven med at opkræve spildevandsafgift for ejendomme i ikke-kloakerede områder, er det DANVAs vurdering, at aftalen må fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen, således at den ikke giver vandværket ret til betaling for målerdata i ikke-kloakerede områder.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.