Spørgsmål

a) Kan en spildevandsforsyning afbryde for forsyningen, når der er tale om opkrævning (altså før sagen sendes til SKAT), og at dette gælder alle produkter der er omfattet af spildevandsområdet, herunder tømning af samletank? Og b) er kloaktilslutning stadig et fortrinsberettiget krav, og eller hvad gælder der på dette område vedr. den fortsatte inddrivelse?

DANVAs vurdering

Det er ikke muligt at lukke for spildevandsforsyningen ved manglende betaling af denne service. Vandforsyningen må heller ikke afbrydes grundet manglende betaling for spildevandsforsyningen til et selskab, der selskabsretligt forbundet med vandforsyningen. Der er endvidere ingen fortrinsret tilknyttet servicen fra vandselskaberne.

Uddybende svar

Indledende vil lukning af vandforsyning blive omtalt. Lukning af vandforsyning forudsætter, at der er hjemmel dertil i regulativet. Lukningen kan ske efter rykning og advisering af kunden. SKAT anser ikke lukning for en inddrivelses-aktivitet efter Inddrivelsesloven – men for en opkrævningsaktivitet, som forsyningen kan foretage. Dvs. at vandet kan lukkes og sagen derefter overdrages til SKAT, som dernæst kan forholde sig sagen herunder evt. indsigelser.

Situationen er helt anderledes for spildevandsforsyningen. DANVA har således hidtil ikke anbefalet en lukning af servicen fra spildevandsforsyningen, hvis en kunde ikke betaler sine løbende bidrag. Der kan opstå såvel miljø- som sundhedsmæssige problemer, som sandsynligvis vil kunne resultere i påbud og måske straf. Bemærk venligst at der ikke er hjemmel i hverken Vandforsyningsloven eller Vandsektorloven til, at vandforsyningen kan lukke for vandet ved manglende betaling for andre ydelser, eksempelvis manglende betaling for spildevandsforsyning, der evt. måtte være selskabsretligt forbundet med vandforsyningen. Miljøministeriet udtalte sig herom 25.03.2013 (jnr BLS-401-00535).

Ingen fortrinsret
Der er ingen fortrinsret tilknyttet servicen fra vandselskaberne. Det gælder såvel tilslutningsbidrag som de løbende bidrag mm.

Tømningsordninger
Tidligere var fortrinsretten for bidrag tilknyttet § 10 i BL – men denne bestemmelse er jo ophævet. Enhver fortrinsret kræver en eksplicit hjemmel – og en sådan findes ikke ift. tømningsordninger. Altså er vi tilbage til at bruge SKAT og deres udpantningssystem.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.