Spørgsmål

Kan der gives tilladelse til at vandværker kan tillede vand fra blødgøringsanlæg ved hjælp af ionbytning til et spildevandsselskabs anlæg?

DANVAs vurdering

Vandspild fra blødgøringsanlæg ved hjælp af ionbytning er efter DANVAs vurdering ”affald” i henhold til liste over affald punkt 19.09 i affaldsbekendtgørelsen.

Da vandspildet af den grund ikke er ”spildevand” eller vand, der kan sidestilles hermed, mener DANVA ikke, at der kan gives tilladelse til tilslutning efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3.

Uddybende svar

Efter miljøbeskyttelseslovens (lbk nr. 681 af 02/07/2019) § 28, stk. 3, har kommunalbestyrelsen kompetencen til at give tilladelse til tilslutning af spildvand til et spildevandsselskabs anlæg.

Afgørende for hvorvidt, der kan gives en tilslutningstilladelse er, om det omtalte vand kan karakteriseres som ”spildevand” eller ”affald”.

Ifølge affaldsbekendtgørelsens (bek nr. 224 af 08/03/2019) liste over affald punkt 19.09 er affald fra fremstilling af drikkevand eller vand til industrielt brug affald. Vandspild fra blødgøringsanlæg ved hjælp af ionbytning falder efter DANVAs vurdering under denne kategori, se hertil affaldskataloget pkt. 19.09.05 og 19.09.06. Vandspildet er affald fra fremstilling af drikkevand. Derfor er vandspildet fra ionbyttere at betragte som affald og skal derfor bortskaffes som affald.

På baggrund af ovenstående er det DANVAs vurdering, at der ikke kan gives tilladelse til tilslutning af restproduktet fra ionbytning til et kloaksystem. I stedet skal dette bortskaffes som affald, jævnfør reglerne i affaldsbekendtgørelsen.

I oktober 2019 kom der en ”Vejledning om videregående vandbehandling” fra Miljøstyrelsen. I vejledningens bilag 1.4 og bilag 1.5 er beskrevet forhold, man skal være opmærksom på, hvis man vil anvende ionbytning til blødgøring af vand. Det fremgår under begge bilag, at spildevandet fra processen er stærkt saltholdigt og at der skal søges om tilladelse til afledning efter miljøbeskyttelsesloven. 

Vi mener, at disse retningslinjer er i strid med gældende regler, idet dette spildevand jævnfør ovenstående er defineret som affald. Dermed er det ikke spildevand og skal ikke afledes til kloak. Vi tilføjer, at en bekendtgørelses bestemmelser er bindende, mens indholdet af en vejledning er vejledende. En bekendtgørelse har derfor altid juridisk forrang over en vejledning, hvis der er uoverensstemmelse mellem de to.  

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.