Spørgsmål

Et spildevandsselskab har sendt en opkrævning på tilslutningsbidrag til et byggefirma, som var i gang med at etablere ferielejligheder på en ejendom.
Efter byggefirmaets modtagelse af opkrævningen opstod der en tvist om beregning af tilslutningsbidrag, da ejendommens status blev ændret fra beliggende i landzone til efterfølgende at være beliggende i byzone.
Da parterne nåede til enighed vedrørende beregningen blev der imidlertid afsagt konkursdekret for byggefirmaet.

Er spildevandsselskabets krav på tilslutningsbidrag tabt, dersom et nyt selskab realiserer projektet?

DANVAs vurdering

DANVA vurderer, at tilslutningsbidraget ikke kan pålignes en fremtidig ejer af den pågældende ejendom, medmindre der er tinglyst pant i ejendommen for dette bidrag.
DANVA har ikke modtaget oplysninger om, at er sket tinglysning af tilslutningsbidraget på ejendommen, og det antages derfor at en sådan tinglysning ikke er blevet foretaget.

Endvidere vurderes det, at spildevandsselskabets eneste mulighed for, at opnå betaling for tilslutningsbidraget er, at anmelde kravet i konkursboet. Et tilslutningsbidrag vil være et simpelt krav efter konkurslovens § 97.

Uddybende svar

Efter betalingslovens § 2, stk. 1 opkræves der et standardtilslutningsbidrag ved tilslutning af såvel boliger som erhvervsejendomme i by- og landzone til det offentlige kloaksystem. 

I miljøstyrelsens vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg (nr. 3/2001) er det i pkt. 3.1, afs. 4 anført at tilslutningsbidraget skal opkræves fra ejendomme, der ligger inden for et kloakopland i kommunens spildevandsplan og som ikke tidligere har været tilsluttet eller er pålignet et tilslutningsbidrag til et offentligt spildevandsanlæg.

I ovennævnte lov og vejledning findes der ingen eksplicit angivelse af, betalingspligten påhviler den (juridiske/fysiske) person, der er ejer af ejendommen på tidspunktet for påligningen af tilslutningsbidraget, eller det i stedet påhviler den til enhver tid værende ejer af ejendommen.

Dette bevirker, at DANVAs vurdering er udarbejdet på baggrund af en fortolkning af de gældende regler og øvrige omstændigheder:

I ovenstående uddrag fra vejledning nr. 3/2001 er det anført, at tilslutningsbidraget skal opkræves fra ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller er pålignet et tilslutningsbidrag til et offentligt spildevandsanlæg.
Det nærmere tidspunkt for påligning af tilslutningsbidraget skal fastsættes i spildevandsselskabernes betalingsvedtægter.
I den pågældende spildevandsselskabs betalingsvedtægt er det fastsat at tilslutningsbidraget forfalder både for bebyggede og ubebyggede ejendomme til kontant betaling, når der foreligger tilslutningsmulighed til kloak eller når udstykning er approprieret i dræningskloakerede sommerhusområder.
I indeværende sag var tilslutningsbidraget blevet pålignet byggefirmaet, da betingelserne efter spildevandsselskabets betalingsvedtægt var opfyldte.
Selvom der havde været en strid om beregningen af tilslutningsbidragets beregning, måtte dette anses for værende pålignet, da byggefirmaet havde modtaget en konkret og korrekt opkrævning af tilslutningsbidraget.

Byggefirma betalte dog ikke spildevandsselskabets krav på tilslutningsbidrag før der blev afsagt konkursdekret for selskabet.

Da tilslutningsbidraget var blevet pålignet det konkursramte byggefirma kan dette ikke opkræves hos de ejere som overtager ejendommen efter konkursboet – medmindre spildevandsselskabet har opnået pant i ejendommen, se pkt. 3.1, afs. 4 i vejl. nr. 3/2001.
Dette begrundes med ordlyden i pkt. 3.1, afs. 4 i vejledning nr. 3/2001, hvorefter tilslutningsbidrag kun kan opkræves fra ejendomme, der ikke tidligere er blevet pålignet tilslutningsbidrag til et offentligt spildevand.
Da ejendommen er blevet pålignet tilslutningsbidrag én gang ved opkrævning hos byggefirmaet, kan spildevandsselskabet ikke på ny påligne ejendommens fremtidige ejer
 
Som nævnt ovenfor, har spildevandsselskabet kun mulighed for at opkræve tilslutningsbidraget hos de ejere, som overtager ejendommen efter konkursboet, hvis de har opnået pant i ejendommen.
Det antages at spildevandsselskabet ikke har tinglyst en sådan panterettighed på ejendommen, da DANVA ikke har modtaget oplysninger om dette.

Efter tinglysningslovens § 4, stk. 2 kan ”ydelser hidrørende fra foranstaltninger, der tjener til at sikre ejendommens forsyning med vand, lys, varme og lignende, dens forbindelse med omverdenen, afledning eller fjernelse fra ejendommen af vand eller andet, under forudsætning af, at de nævnte foranstaltninger foretages af det offentlige selv eller efter en af det offentlige givet bemyndigelse” være gyldige uden tinglysning.
Det er usikkert om bestemmelsen kun finder anvendelse på de offentligt ejede spildevandsselskaber.
Denne usikkerhed er imidlertid underordnet, da bestemmelsens 2. pkt. fastslår, at anlægsbidrag til de nævnte foranstaltninger altid skal tinglyses.
I Karnovs kommentarer til bestemmelsen 2. pkt. er det anført, at begrebet ”anlægsbidrag” skal forstås som udgiften til etablering af selve anlægget og udvidelser heraf samt forrentningen af disse beløb”.
Det vil sige at tilslutningsbidrag er et anlægsbidrag i tinglysningslovens forstand og det dermed ikke er en gyldig panterettighed på trods af manglende tinglysning.

Tinglysningslovens § 4, stk. 4 gør panterettigheder uden tinglysning gyldige, hvis der i lovgivningen er eller senere måtte blive hjemlet kommuner fortrinsret for afgifter i de i stk. 2 nævnte foranstaltninger.
Der har tidligere, i betalingsloven, forelagt en sådan fortrinsret for tilslutningsbidrag, men denne fortrinsret er fjernet fra loven og kan derfor ikke længere gøres gældende.

Da der hverken er tinglyst en panterettighed på ejendommen eller foreligger en gyldig panteret efter tinglysningslovens § 4, stk. 2 eller 4, har spildevandsselskabet ikke mulighed for at opkræve tilslutningsbidraget hos de ejere, som har overtaget ejendommen fra konkursboet.

Da kravet på tilslutningsbidrag er blevet pålignet byggefirmaet før konkursdekretets afsigelse, vurderer DANVA, at spildevandsselskabet kun har mulighed for, at få betaling for sit ved at anmelde dette i konkursboet som et simpelt krav efter konkurslovens § 97. 

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.