Reglerne trådte i kraft 1. januar 2021.

I det følgende er der titel, link og kort indholdsomtale til ændringsloven og de udmøntende bekendtgørelser for de nye regler for vandselskabers klimatilpasning, som trådte i kraft pr. 1. januar 2021.

Vi udsender snarest muligt en mere fyldestgørende orientering om indholdet af de nye regler – der er mange detaljer og nogle meget vigtige frister.

Energistyrelsen og Miljøstyrelsen vil også lave en vejledning om de nye regler. Vejledningen skulle komme snarest muligt, da hensigten er, at vandselskaberne skal kunne bruge den til de omfattende indberetninger efter de nye regler med tidsfrist d. 15. april 2021.
Pt. er der ikke en mere præcis tidsangivelse for, hvornår denne vejledning kommer.

1. Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsynings-selskaber m.v., lov om miljøbeskyttelse, vandsektorloven, lov om vandløb og lov om vandforsyning m.v. (nr. 2210, 2020)
Lovbemærkninger fremgår af Lovforslaget (nr. 98, 2020)
Lovændringerne er først og fremmest vigtige i kraft af, at de bemyndiger de relevante ministre til at fastsætte regler og derfor indeholder beskrivelser af reglernes indhold og de bagvedliggende tanker.
Reglerne er udmøntede i bekendtgørelser nævnt under de følgende punkter 2 – 5.
Desuden skal man være opmærksom på overgangsbestemmelserne i § 6. Her fremgår det blandt andet, at de hidtidige regler for medfinansierings-projekter er gældende, hvis der er truffet afgørelse om tillæg til projektet eller der er foretaget irreversible investeringer inden d. 1. januar 2021. Hvis de nævnte projekter ikke er sat i drift, skal den pågældende aftale anmeldes til Forsyningssekretariatet senest d. 15. april 2021.

2. Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber (nr. 2291, 2020)
Effektiviseringskravene omfatter nu alle former for klimatilpasning, uanset om denne sker i egne anlæg, f.eks. separering af fælleskloaksystemer eller i anlæg ejet af andre, f.eks. en skybrudsvej. Dertil er der kommet en række nye dokumentations- og indberetningskrav for klimatilpasningsprojekter med tidsfrist 15. april. Herunder blandt andet krav om, at klimatilpasnings-projekter skal gennemføres efter krav om samfundsmæssig hensigts-mæssighed, jævnfør punkt 3, og selskabsøkonomisk omkostnings-effektivitet, jævnfør punkt 4.

3. Bekendtgørelse om fastsættelse af serviceniveau m.v. for håndtering af tag- og overfladevand (nr. 2276, 2020)
Kommunerne kan fastsætte bindende serviceniveauer for vandselskabers håndtering af regnvand. Fastsættelsen af serviceniveauer skal baseres på en samfundsøkonomisk metode, som fremgår af bilaget sidst i bekendt-gørelsen. Formålet med at følge metoden er, at klimatilpasningen bliver samfundsøkonomisk hensigtsmæssig i den henseende, at omkostningerne til klimatilpasningen ikke bliver større end de skadesomkostninger, der ville følge af ikke at foretage klimatilpasning.

4. Bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers omkostninger til klimatilpasning i forhold til tag- og overfladevand og omkostninger til projekter uden for selskabernes egne spildevandsanlæg og med andre parter i øvrigt (nr. 2275, 2020)
Denne bekendtgørelse med tilhørende bilag sidst i bekendtgørelsen stiller krav i forhold til de omkostninger, vandselskabet afholder til klima-tilpasning, herunder til selskabsøkonomisk omkostningseffektivitet og dokumentation.

5. Dertil kommer nogle mindre ændringer i bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed (nr. 2294, 2020) og i spildevandsbekendtgørelsen (nr. 2292, 2020)

Kontaktperson

Konsulent Jens Plesner, tlf. nr. 8793 3560, e-mail: jpl@danva.dk