DANVA samarbejder med KL om at skabe hjemmel til håndtering af overfladenært grundvand og på at skabe klarhed om ansvars- og opgavefordeling.

Der mangler i dag hjemmel til, at kommuner og selskaber kan planlægge og håndtere udfordringer med stigende overfladenært grundvand i byområder. Det skal  være muligt at samtænke løsninger til håndtering af overfladenært grundvand i byer med håndtering af drænvand fra det åbne land. 

Nyt notat beskriver barrierer

KL og DANVA har sammen med en række kommuner og vandselskaber udarbejdet notatet ”National indsats imod overfladenært grundvand”.

Notatet beskriver nogle af de udfordringer, kommuner og vandselskaber i dag oplever i praksis. Der identificeres en række love og bekendtgørelser, som står i vejen for, at man kan samtænke håndteringen af overfladenært grundvand med de kerneydelser, som selskaberne løser i forvejen. Notat giver også tre eksempler på konkrete problemer, som inden for den nuværende lovgivning ikke kan løses på en samfundsmæssig økonomisk og miljømæssig hensigtsmæssig måde.

Læs notat ”National indsats imod overfladenært grundvand”

Møde med de ansvarlige ministerier

KL og DANVA har d. 6. februar 2020 været til et indledende møde med en arbejdsgruppe, nedsat af Klima, Energi- og Forsyningsministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet. Gruppens opgave er at komme med forslag til nye regler for klimatilpasning herunder håndtering af overfladenært grundvand. På mødet orienterede KL og DANVA om de fælles synspunkter, foreningerne har, og man drøftede, hvordan foreningerne kan bidrage med viden til, hvordan en ny lovgivning understøtter en bedre klimatilpasning. 

Det videre arbejde

DANVA ønsker, at den nye lovgivning giver selskaberne mulighed for at håndtere overfladenært grundvand i byområder samtidig med at håndtere tilledningerne til byernes kloaksystemer fra dræn. Hvis der skabes mulighed for det, vil det give mulighed for at undgå at vand fra markdræn havner på renseanlæg eller påvirker funktionaliteten af regnvandsledninger og -bassiner i byerne.

DANVA udarbejdede i april 2019 et notat til MST, der beskriver de praktisk og juridiske problemer med terrænnært grundvand i byer.

Læs notat Praktiske og juridiske problemer med terrænnært grundvand i byer.