COLOURBOX20384511.jpg
Vandplanerne skal sikre god tilstand i grundvand, vandløb, søer og kystnære farvande i den 3. (og sidste) periode af Vandrammedirektivets implementering.

Vandforekomster i Danmark er langt fra god tilstand. Vandrammedirektivets målsætning i 2027 skal derfor sikres gennem vandplaner, der går på tværs af flere indsatsområder, hvor klimatilpasningsområdet og renseeffektivitet kan få betydning for vandselskaberne.

Vandplaner – 3. planperiode er på vej

Vi nærmer os efterhånden udløbet af 2. planperiode (2015-2021) i den danske implementering af Vandrammedirektivet. Det betyder, at arbejdet med forberedelsen af vandplanerne for 3. planperiode allerede er godt i gang. Vandplanerne vil mange steder få stor betydning for forsyningerne, så DANVA søger at følge arbejdet på alle områder og så vidt muligt fremme vandsektorens interesser.

Oversigt over processen

Første trin på vejen frem mod de nye vandplaner har været vedtagelsen af et arbejdsprogram. I denne kan man finde en beskrivelse af, hvordan man har tænkt sig at udarbejde vandplanerne, og hvordan man har tænkt sig at inddrage interessenterne.

Kendskabet til tilstanden i grundvand, vandløb, søer og kystnære farvande udgør grundlaget for vurderingen af indsatsbehovet i de kommende vandplaner. Derfor udarbejdes før hver planperiode en såkaldt basisanalyse, hvor tilstanden i alle landets vandforekomster beskrives og det vurderes, om det kan forventes, at en given vandforekomst kan opnå målsætningen i 2027. Basisanalysen for 3. planperiode blev derfor som planlagt udsendt ultimo 2019.

I hvert af de 23 vandområdedistrikter er der i efteråret nedsat et vandråd bestående af lokale interessenter, der skal rådgive myndighederne med forslag til vandløbsindsatser. Her er DANVA repræsenteret i langt de fleste og har dermed mulighed for dels at påvirke processen dels at opnå dialog med andre lokale aktører.

Basisanalysens resultater

Hovedresultaterne fra basisanalysen viser, at der stadig er langt til, at landets vandforekomster er kommet i god tilstand.

For vandløb vurderes det, at:

  • 30% når målopfyldelsen
  • 17% har ukendt tilstand
  • mindst 50% ikke er i god tilstand

For de målsatte søer opnår:

  • 19% målopfyldelsen

For de kystnære farvande er mindre end: 

  • 5% i god tilstand

For grundvand er den kvantitative tilstand foreløbigt vurderet at svare til en målopfyldelse på ca. 96. pct., mens mål for den kemiske tilstand for nitrat opfyldes for ca. 66 pct. af grundvandsforekomsterne. Det skal dog bemærkes, at 33 pct. af grundvandsforekomsterne er i ukendt tilstand for nitrat.

Forventede fokusområder i de nye vandplaner

De nedslående resultater fra basisanalysen betyder, at der ligger en endog meget stor opgave forude, hvis 3. (og sidste) af de planlagte planperioder skal nå direktivets mål om god tilstand.

For vandsektoren kommer det formentlig til at betyde, at der især vil være stor fokus på de regnbetingede udløb, mens øgede krav til renseeffektivitet på renseanlæg kan forventes enkelte steder.

Det skal dog nævnes, at der er ambitioner om, at vandplanerne i den kommende planperiode i højere grad skal samtænkes med andre indsatsområder. Her vil især udfordringerne på klimatilpasningsområdet kunne give et indhold i vandplanerne, der kan have betydning for vandselskaberne.