Afgifterne for vand og spildevand ændres ikke i forhold til 2019.

Som det fremgår af Skatteministeriets hjemmeside, er både vandafgift og spildevandsgift præcis de samme i 2020 som de var i 2019, jævnfør de følgende link:

https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/vandafgiftsloven

https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/spildevandsafgiftsloven

Men der kommer ændringer i 2021.

Efter gældende regler står drikkevandsbidraget på 19 øre pr. m3 til at bortfalde i 2021, men der forventes ændringer i reglerne, således at bidraget ikke kommer til at bortfalde.

For spildevandsafgiftens vedkommende fremgår det side 35 i aftale om finansloven fra 2. december 2019 mellem regeringen og dens støttepartier, at afgiften skal indekseres. Formålet med indekseringen er at undgå udhuling af afgiftens realværdi som følge af prisudviklingen. Der lægges op til, at spildevandsafgiften indekseres svarende til en årlig stigning på 1,8% for perioden 2020 til 2025. Spildevandsafgiften indekseres første gang pr. 1. januar 2021 og igen 1. januar 2024. Der er ikke aftalt en tilsvarende indeksering for vandafgiften.

Ifølge § 5, nr. 1 og § 10, stk. 10 i lovforslag L 97 fra 22. januar vil spildevandsafgiften efter spildevandsafgiftslovens § 3 fra og med den 1. januar 2021 blive ændret som følger:

Totalnitrogen – fra 30 til 31,65 kr. pr. kg

Totalfosfor – fra 165 til 174,07 kr. pr. kg

(BI5 (modificeret)) fra 16,5 til 17,41 kr. pr. kg

For øvrige ændringer i spildevandsafgiftsloven henvises til lovforslaget.

Yderligere information

For yderligere information, kontakt Jens Plesner på tlf. nr. 8793 3560, mail: jpl@danva.dk