Miljøstyrelsen har d. 6. februar lanceret den opdaterede PULS database. Nu er der mulighed for at kontrollere og kvalificere data om overløb og udledninger fra renseanlæggene. DANVA opfordre alle spildevandsselskaberne til at sikre, at data i PULS er korrekte.

Miljøstyrelsen har i mange år brugt databasen PULS til at holde styr på oplysninger om alle spildevandsselskabernes regnbetingede udledninger samt oplysninger om renseanlæg og udledningerne herfra. PULS data har bl.a. været brugt til udarbejdelse af punktkilderapporten og data indgår næringsstofberegningerne i vandområdeplanerne. PULS databasen har dog tidligere haft sine begrænsninger og været mangelfuld og fejlbehæftet, men der er håb forude.

Databasen er netop optimeret til en ny og meget mere brugervenlig version kaldet PULS 2.0. Den giver meget bedre muligheder for at få overblik over sine overløb og udledninger fra renseanlæg. Der er kommet grafiske oversigter, lettere muligheder for at indberette og rette data samt lettere eksport og importmuligheder.

Upload og kontrolér data

Hvert år i januar får kommunen, og de seneste år også spildevandsselskaberne, en opfordring fra Miljøstyrelsen til at kontrollere og uploade nye data i PULS-databasen.

I skulle derfor alle have modtaget et brev fra Miljøstyrelsen og et regneark for henholdsvis regnbetingede udledninger og renseanlæg med et opfordring til at gennemgå jeres data. Se brevet her.

Det er kommunerne, der har dataansvaret for data i PULS 2.0, men det er vandselskabernes data, og det er de data, vandselskaberne bliver målt på.

Derfor opfordrer DANVA, at I, i fællesskab med kommunen:

  • får kvalificeret de data, der er i PULS 2.0, der beskriver jeres overløb og renseanlæg
  • får kontrolleret sidste års vandmængder og udledninger
  • udfylder manglende felter. Især for regnbetingede udledninger er der en del mangler i databasen fx:
    1. Der mangler ejerskab på de fleste regnbetingede udløb. Det betyder, at det er svært at skelne imellem kommunernes udledninger og spildevandsselskabets udledninger.
    2. Der mangler oplandsinformationer på mange overløbssteder, hvilket gør beregninger af overløb meget usikkert.
    3. Alle overløb skal have en udledningstilladelse. Kravene og evt. en pdf af udledningstilladelsen skal uploades til PULS 2.0, og der er på ”forsiden” en tydelig oversigt over, hvilke udledninger, hvor der lige nu ikke er registreret en udledningstilladelse. Det er spildevandsselskabernes ansvar, at der forefindes en udledningstilladelse.

Deadline 15. marts 2020

Der er deadline d. 15. marts for kontrol og upload af sidste års data samt meget gerne udfyldelse af ovenstående punkter. Vedr. udledningstilladelserne kan det være et større arbejde, men det er muligt løbende at udfylde de manglende data efterhånden som de kan fremskaffes.

Webinar om regnbetingede udløb

Miljøportalen har gennemført 2 webinarer omkring den nye PULS 2.0. Der kommer et mere om regnbetingede udløb d. 26. feb. Find webinarene og mere vejledning om PULS 2.0 på Miljøportalen HER (https://www.miljoeportal.dk/nyheder/2020/nyt-puls-system-er-i-luften/)

Fokus på overløb

DANVA afholdt et internt medlemsmøde d. 30. januar i Vandhuset om overløb.

Læs reportage fra medlemsmødet.

Baggrunden for mødet var, at der i øjeblikket er meget debat om overløb fra kloaknettet. Miljøministeren har sat fokus på overløb, og Miljøministeriet overvejer, om der på sigt skal komme en afgift baseret på overløbsvandmængden. Data fra PULS 2.0 vil blive brugt i performancebenchmarking, samtidig undersøges det pt., om udvalgte data skal medtages i den økonomiske regulering. Overløb er ligeledes på dagsordenen i EU Kommissionen.

Spildevandsselskaberne har i mange år arbejdet med at reducere overløb fra fælleskloakken ved separatkloakering, etablering af spildevandsbassiner, fjernelse af uvedkommende vand og fejltilslutninger. Selskaberne har bare haft mindre fokus på at sikre sig, at PULS databasen blev opdateret med de rigtige data, da PULS data mere har været Miljøstyrelsens behov end selskabernes. Men på baggrund af ovenstående fokus, så er det nødvendigt, at selskaberne kommer på banen og sikrer sig sammen med kommunen, at data i PULS bliver pålidelige.  

Et output fra medlemsmødet er igangsættelse af et DANVA netværk om overløb – første møde er d. 19. marts - se invitation til netværket.  

Yderligere information

Hvis du vil vide mere om ovenstående er du velkommen til at kontakte Thomas Sørensen, DANVA på ts@danva.dk eller tlf. 8793 3565