Oversigt over tillæg givet under den økonomiske regulering.

Det er inden længe tid til at indberette tillægsberettigede omkostninger for 2019. Har vandselskabet haft tillægsberettigede omkostninger i 2019, skal disse ansøges i indberetningsfasen til de økonomiske rammer for 2021 med indberetningsfrist 15. april 2020.

Da tillæg er centralt for mange vandselskabers økonomi, har DANVA til inspiration om hvilke tillæg, der kan søges, lavet en oversigt over tillæg givet hidtil under de nye totaløkonomiske indtægtsrammer. Data er samlet i DANVAs tillægsdatabase, som kan ses HER.

DANVA har i databasen samlet data indhentet fra sidste års afgørelser. Databasen indeholder samtlige tillæg, der er blevet ansøgt til de økonomiske rammer og statusmeddelelser 2020. Hver tillægstype har hver sin fane i excel-arket. Bemærk at forhåndsgodkendelser af tillæg ikke indgår i databasen.

De årlige varige tillæg til indtægtsrammerne for 2020 uden anlægsomkostninger igangsat før 1. marts 2016, udgør tilsammen 98,2 mio. hvilket er én fordobling af de samlede tillæg til indtægtsrammerne for 2019.

Engangstillæggene som især kommer fra periodevise driftsomkostninger er mere en tredoblet fra 2019 til 2020. I alt er der godkendt tillægsgivende engangsomkostninger til indtægtsrammerne for 2020 på 49,3 mio. kr.

Tillægstype  Ansøgninger  Andel godkendte  Andel afvist  Årlige tillæg  Engangstillæg 
 §11 stk. 1 (mål) 66 71 % 29 % 45.139.189 10.478.810
 §11 stk. 2 (lednings-omlægning) 29 97 % 3 % 1.705.101 862.743
 §11 stk. 4 (udvidelse) 111  99 % 1 % 44.223.883 748.056
§11, stk. 5 (medfinansiering) 2 100 % 0 % 1.675.982 -
stk. 11 stk. 6 (sup. investering) 0 0 % 0 % - -
§11 stk. 9 (vejbidrag) 6 100 % 0 % - 17.442.652
 §13 stk. 2 (periodevise) 25 72 % 28 % 931.517 19.726.263
 §31 stk. 7 (vand-indvinding) 4 75 % 25 % 2.151.538 -
§14 (Justering af den økonomiske ramme 6 17 % 83 % 4.105 25.027
§18 stk. 4 1 100 % 0 % 2.354.265 -
SUM 250      98.185.580  49.283.551
Tillæg til anlægs-projekter igangsta før 1. marts 2016 126     85.382.989  

Tabel. Tillæg til de økonomiske rammer 2020 for både spilde- og drikkevand.

Forsyningssekretariatets vejledning til økonomiske rammer indeholder et afsnit med information om tillæg. Herudover har FS lavet eksempler på den gode ansøgning som kan findes HER.

OBS: Tillæg skal søges i indberetningsperioden fra 1. marts til 15. april i Forsyningssekretariatets indberetningsportal VANDDATA.

Hyppige ansøgte tillæg:

  • Udvidelse af forsyningsområdet
  • Separatkloakering
  • Grundvandsbeskyttelse, der ligger udenfor BNBO områderne
  • Ekstra drikkevands analyser og ny taphane praksis – jf. ny drikkevandsbekendtgørelse
  • Klimasikring
  • Ledningsomlægning
  • Og mange flere, se Tillægsdatabasen for yderligere inspiration.

Husk også de finansielle omkostninger, når der ansøges om tillæg til anlægsomkostninger.

Tillæg som følge af bekendtgørelsesændringer

I forbindelse med seneste indberetning har DANVA i samarbejde med to selskaber fået godkendt ansøgninger om tillæg til indtægtsrammen som følge af bekendtgørelsesændringer. Det drejer sig om bekendtgørelsesændringer i forhold til håndtering af spildevandsslamhåndtering og vandkvalitetsbekendtgørelsen.

Tillægsdatabasen indeholder som nævnt kun tillæg, der er blevet givet og for 2018 også afviste ansøgninger. Det at et tillæg ikke er i databasen, er altså ikke ensbetydende med, at der ikke kan opnås tillæg til den pågældende aktivitet.

Få hjælp med ansøgningen

Hos DANVA er vi eksperter inden for økonomi, benchmarking og økonomisk regulering af vandsektoren og vi tilbyder selskabsspecifik rådgivning og assistance til arbejdet med benchmarking, særlige forhold og tillæg.

Yderligere information

Kontakt Niels Knudsen, nk@danva.dk eller Tlf.: 87 93 35 18