Regnbuefarvede-mapper-COLOURBOX3314130.jpg

Kommunale vandselskaber anses nogle gange som private aktører, mens de andre gange opfattes som offentlige aktører. Det er således oplagt at være skarp på, om de forvaltningsretlige principper gælder for de kommunalt ejede vandselskaber.

Den offentlige sektor i Danmark skal overholde en række forvaltningsretlige principper, f.eks. proportionalitetsprincippet, lighedsprincippet, saglighedskravet, forbuddet mod skøn under regel m.v.

Vandsektorloven (lov nr. 469 af 12. juni 2009) medførte krav om udskillelse af vand- og spildevandsforsyninger i selskaber. Spørgsmålet er herefter, om kommunalt ejede vandselskaber har pligt til at overholde de forvaltningsretlige principper.

Det korte svar er, at kommunalt ejede vandselskaber formentlig er underlagt et lighedsprincip i kraft af deres monopollignende stilling. Med denne begrundelse, fastslog Vestre Landsrets nemlig i 1975, at et el-selskab var underlagt lighedsprincippet i forhold til selskabets kunder.

Derudover er udgangspunktet for aktie- og anpartsselskaber, at de ikke er en del af den offentlige forvaltning og dermed ikke er underlagt forvaltningsretlige principper. Der er således ikke grundlag for at antage, at kommunalt ejede vandselskaber er underlagt andre forvaltningsretlige principper end lighedsprincippet.

Det juridiske afsæt

De fleste forvaltningsretlige principper udvikles i retspraksis, og fremgår dermed ikke af lovregler. Principperne er efterfølgende lagt til grund i Folketingets Ombudsmands praksis.

De forvaltningsretlige principper forpligter alene den offentlige forvaltning og ikke aktie- og anpartsselskaber, idet disse er privatorganiserede.

Når kommunerne varetager forsyningsvirksomhed, som ikke er udskilt i selskaber, gælder de almindelige forvaltningsretlige principper således.

Spørgsmålet er, om det forhold, at en offentlig forvaltningsmyndighed – en kommune – organiserer sig på privatretligt grundlag – i vandselskaber – bevirker, at de forvaltningsretlige principper alligevel gælder.

Lighedsprincippet

For så vidt angår lighedsprincippet, kan det som sagt udledes af Vestre Landsrets dom i U 1975.248 V, at kommunalt ejede vandselskaber er omfattet af et lighedsprincip, hvorefter selskabernes kunder skal behandles lige, hvis de er i samme situation.

Dommen omhandlede et el-selskab, som opkrævede nyt tilslutningsbidrag for ejendomme, der var solgt på tvangsauktion, hvorimod købere af ejendomme ved frivilligt salg kunne indtræde i sælgerens retsstilling og dermed undgå at betale nyt tilslutningsbidrag. Elforsyningsloven indeholdt ikke et krav om ligebehandling, men landsretten slog fast, at selskabet ”i kraft af sin monopollignende stilling” havde pligt til at behandle kunderne lige. Kommunalt ejede vandselskaber har ligeledes en monopollignende stilling, hvorfor det må antages, at også disse er underlagt et lighedsprincip, som forbyder forskelsbehandling af forbrugere.

Øvrige principper

For så vidt angår de øvrige forvaltningsretlige principper, vil en gennemlæsning af de relevante lovforarbejder til vandsektorloven (L 150/2009) relativt klart støtte det resultat, at de forvaltningsretlige principper ikke gælder for vandselskaber.

Derudover har Social- og Indenrigsministeriet i et ministersvar samt en rapport om forsyningssektorerne, utvetydigt taget stilling til, at forsyningsselskaber ikke er underlagt de forvaltningsretlige principper:

”Selskaber, der er etableret på privatretligt grundlag, er ikke offentlige myndigheder og dermed ikke forpligtet til at overholde forvaltningsretlige grundsætninger, med mindre andet følger af lovgivningen.”

Særlovgivning

Afslutningsvis er det dog værd at bemærk, at der kan være konkrete lovgivningsområder, hvoraf det fremgår, at principper fra forvaltningsretten gør sig gældende for de regulerede – herunder kommunale vandselskaber; eksempelvis det ansættelsesretlige og det udbudsretlige område.

For en nærmere behandling af spørgsmålet om, hvorvidt kommunalt ejede vandselskaber er underlagt forvaltningsretlige principper, henvises til advokat Lasse Møllers notat dateret 08.10.2020.