Vandhane og glas COLOURBOX24626447.jpg

12 vandselskaber skal have undersøgt dispensationer pga. procedurefejl i Miljøstyrelsen. Ingen af DANVAs medlemmer er på listen over de 12 vandværker i ni forskellige kommuner.

Kære medlemmer

Gårsdagens information om procedurefejl i Miljøstyrelsens håndtering af dispensationsreglerne har givet anledning til, at i alt 12 dispensationer skal undersøges nærmere. Ingen af DANVAs medlemmer er på listen over de 12 vandværker i ni forskellige kommuner. Redegørelsen fra Miljøstyrelsen er vedhæftet denne mail.

Det skal understreges, at alle dispensationer, udstedt af kommunerne, er givet i samråd med sundhedsmyndighederne, da dispensationsansøgninger skal forelægges Styrelsen for Patientsikkerhed, inden der kan træffes afgørelse. Der har således på intet tidspunkt været risiko for forbrugerne.

Hvad betyder det?

Det betyder noget, hvis I har planlagt projekter, der kræver dispensationer fra kravværdierne i vandkvalitetsbekendtgørelsen, der ikke kan henføres til én af tre undtagelser eller er stoffer, som er tilføjet i den danske implementering. Den liste har vi pt. ikke tilgængelig men vi opfordrer jer til at kontakte jeres kommuner. Undtagelserne kan I læse mere om nedenfor.

Dernæst kan der være forsyningsmæssige forhold, der gør, at I kan blive bedt om at indgå i beredskabet/bidrage til forsyningssikkerheden på andre måder end tidligere.

Den dialog skal også, som altid tages med jeres kommuner

Dispensationsreglerne lige nu

Kort fortalt har implementeringen af dispensationsreglerne i vandkvalitetsbekendtgørelsen været mangelfulde, samtidig med at der har været formalia om orientering af EU-kommissionen fra Miljøstyrelsen, der ikke har været fulgt.

I dansk drikkevandslovgivning er der en liste med stoffer med tilhørende kravværdier. En del af denne liste kommer direkte fra EU's drikkevandsdirektiv, mens en anden del er den ren dansk liste som har været en del af vores drikkevandsregulering siden 80’erne.

Problemet er blot, at der gælder to forskellige ting for stoffer, der er kommet fra drikkevandsdirektivet og for stoffer, der er tilføjet i dansk implementering. De krav, der kommer direkte fra direktivet, kan der ikke dispenseres for efter december 2012, med mindre der er tale om én af tre undtagelser:

  1. ny parameterværdi for eksisterende eller nyt stof
  2. når der udpeges et nyt indvindingsområde til drikkevand
  3. når der opdages en ny forureningskilde

De 12 dispensationer omfattet af direktivet kan være omfattet af undtagelsesbestemmelserne, den vurdering er myndighederne i gang med.

De krav, som Danmark selv har tilføjet, kan der godt dispenseres for efter 2012.

Dispensationer kan kun meddeles, hvis de ikke indebærer en potentiel fare for sundheden, og må kun gives i et afgrænset område, hvis ikke forsyningen kan opretholdes på anden vis. Derudover skal dispensationsperioden være så kort som mulig, og fremdriften mod en permanent løsning af problemet skal dokumenteres. Det gælder for alle de dispensationer, der er meddelt i medfør af vandkvalitetsbekendtgørelsen, men der har kun været hjemmel til at meddele dispensationer efter 2012 for de stoffer, som Danmark selv har tilføjet.

Dispensationsreglerne fremadrettet

Det drikkevandsdirektiv, der vedtages i november i år, indeholder tilsvarende dispensationsregler, og det forventes, at den ændring, som skal laves i drikkevandsbekendtgørelsen, kommer til at gælde i en overgang, indtil reglerne fra det nye drikkevandsdirektiv kan implementeres, så forventes det at det igen bliver muligt at opnå dispensationer på basis af en sundhedsmæssig vurdering også for stoffer der har sin oprindelse i Drikkevandsdirektivet.