COLOURBOX1668447.jpg
Foto: Colourbox. Da de udkast til økonomiske rammer og statusmeddelelser som Forsyningssekretariatet sender i høring ikke offentliggøres, har DANVA som udgangspunkt ikke adgang til disse.

Da de udkast til økonomiske rammer og statusmeddelelser som Forsyningssekretariatet sender i høring ikke offentliggøres, har DANVA som udgangspunkt ikke adgang til disse.

Med henblik på at kunne vurdere årets afgørelser har foreningen derfor indhentet eksempler på udsendte udkast fra 4 velvillige medlemmer og derudover forespurgt medlemmerne af DANVAs netværk ”Økonomi & Regulering” om de udkast, de havde fået tilsendt indeholdt forhold, som de mente gav anledning til vurdering/aktion fra DANVAs side.

Vores konklusion på baggrund heraf er, at vi ikke I år har fundet anledning til at komme med input til høringssvarene på de økonomiske rammer/statusmeddelelserne.

Arbejdet med årets økonomiske rammer og statusmeddelelser giver dog anledning til, at vi gerne vil sikre opmærksomhed omkring nedenstående forhold:

Kontrolreglerne

Kontrolreglernes opbygning betyder, at der ikke i alle tilfælde er mulighed for at efterregulere og eksempelvis tilbageføre større indtægter end indtægtsrammen for det pågældende år og dermed undgå nedregulering af de kommende indtægtsrammer.

Derfor opfordres I til at være opmærksomme på Forsyningssekretariatets vejledning og dens årsoversigter for de forskellige selskabstyper  https://www.kfst.dk/media/54113/vejledning-overholdelse-af-oekonomiske-rammer-februar-2019.pdf og ikke mindst tekstafsnittet under overskriften ” 6. Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme” i jeres økonomiske rammer og statusmeddelelser.

Tekstafsnittet omkring kontrolregler indeholder således en beskrivelse af jeres mulighed for at påvirke, hvor meget indtægtsramme I skal give afkald på grundet overskridelser af indtægtsrammen (hvor der sker nedregulering af de kommende indtægtsrammer) eller om I mister opkrævningsret ved manglende opkrævning (retten går tabt ved manglende opkrævning af indtægtsramme).  Tekstafsnittet indeholder også en beskrivelse, hvis I har ekstra mulighed for opkrævning på grund af det tidspunkt, I har modtaget jeres økonomiske ramme og tidsrammen herfor.

De samme forhold kan ikke læses af regnearksdelen af jeres afgørelse.

Eksempelvis indgår en indtægt, der overstiger indtægtsrammen for 2019 fuldt ud, i korrektionen af rammerne for 2021 og 2022. Men som det fremgår af afgørelsens tekstdelen, så er det muligt at regulere overskridelsen i 2020.

Tillæg

Da Forsyningssekretariatet er bundet af grænsen på kr. 500.000 eller 1% af den økonomiske ramme i forhold til tillæg til mål, opfordrer vi til, at I er særligt opmærksomme i forhold til reglerne om akkumulation og timing i forhold hertil.

Flere mål samt omkostninger til medfinansieringsprojekter kan akkumuleres indenfor et kalenderår, mens det ikke er muligt at akkumulere omkostninger til samme mål, eller omkostninger til flere mål, på tværs af flere kalenderår. Det er heller ikke muligt at lægge nye mål/medfinansieringsomkostninger oveni de tidligere tillægsudløsende.

Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning til de økonomiske rammer februar 2020 indeholder på side 32 -33 en oversigt/beskrivelse af mulighederne for akkumulation.