I en dom fra juli 2020 har Sønderborg Byret givet Provas medhold i, at en grundejer ikke kan kræve en spildevandsledning fjernet, uden at dette er nødvendigt af hensyn til grundejerens anvendelse af ejendommen. DANVA biintervenerede til fordel for Provas grundet sagens principielle karakter. Dommen er blevet anket til Vestre Landsret. Pt. er det ikke til at sige hvornår, den kommer for landsretten.

Ulovbestemte gæsteprincip

Sagen omhandler en spildevandsledning beliggende på en privat ejendom. Ledningen er lagt efter aftale med ejendommens tidligere ejer. Der er ikke tinglyst nogle servitutter om rettighederne til spildevandsledningen eller forholdet mellem grundejer og ledningsejer. I sådanne tilfælde er det det ulovbestemte gæsteprincip, som regulerer forholdet.

Det følger af gæsteprincippet, at der kan stilles krav om fjernelse af en ledning, såfremt den er til gene for grundejers anvendelse af en ejendom.

Ny ejer kan ikke få bedre ret end den tidligere

Den nuværende ejer af ejendommen gjorde imidlertid gældende, at forholdet ikke kan reguleres af det ulovbestemte gæsteprincip, fordi han ved erhvervelse af ejendommen ikke var bekendt med det ikke-tinglyste forhold med spildevandsledningen, se tinglysningslovens § 1, stk. 2. Denne påstand afviste domstolen med begrundelsen ”at tinglysningslovens § 1 kan ikke medføre, at en ny ejer af ejendommen får bedre ret end den tidligere”. Domstolen anså dermed stadig forholdet som omfattet af gæsteprincippet.

Nødvendighedskravet er ikke opfyldt

I denne sag har grundejeren endvidere anført, at han ønsker ledningen fjernet af hensyn til eventuelle fremtidige projekter og uafhængighed fra forhandling med vandselskabet. Det er i øvrigt ikke dokumenteret, hvorfor ledningen er til gene og derfor skal fjernes. Retten mener dog heller ikke, at nødvendighedskravet er opfyldt, og Provas fik medhold i, at det ikke kan anses for godtgjort, at ledningen er til gene for grundejers anvendelse af ejendommen.
Det er således muligt for en grundejer at få en ledning fjernet, men der skal foreligge en konkret og aktuel begrundelse for, at en flytning eller fjernelse kan kræves.

Mange ledninger ligger i henhold til det ulovbestemte gæsteprincip

Mange vandforsyninger og spildevandsselskaber har ledninger på private ejendomme, som ikke er reguleret af servitutter. Disse ledninger ligger derfor i henhold til det ulovbestemte gæsteprincip, som er udviklet igennem retspraksis og administrativ praksis.