25f1a632-065d-427a-bbaf-7f9baa2e60b4.jpg

Det er positivt, at en politisk aftale fra maj 2020 om klimasikring vil gøre indsatsen mere helhedsorienteret. Men i lovforslaget lægges der op til effektiviseringskrav, bureaukrati, en forjaget implementering og manglende værktøjer til at håndtere terrænnært grundvand. Alt sammen elementer, der kan medføre, at ambitionerne i den politiske aftale ikke bliver indfriet.

I løbet af foråret indgik Folketingets partier en politisk aftale om finansiering af terrænnære klimaløsninger. Med den ønskede man at gøre indsatsen mod klimaændringerne mere helhedsorienteret. DANVA erklærede sig enig i ambitionerne i aftalen, og foreningen bød den helorienterede vinkel på klimatilpasningen velkommen.

Læs mere

Dette er et sammendrag af DANVAs høringssvar på udkast til lovændringer vedrørende spildevandsselskabers klimatilpasning m.v.

 

Se hele DANVAs høringssvar her og udkastet til lovændringer her

Positive takter i lovforslaget

Nu foreligger udkastet til lovændringer vedrørende spildevandsselskabers klimatilpasning m.v. Lovforslaget indeholder en række positive elementer, herunder at der åbnes for vandselskabernes muligheder for at være projektledere, muligheden for at vandselskaberne kan lave klimatilpasning, herunder vandparkering, afskaffelsen af kravet om minimum 25 % kommunal og privat omkostningsdækning, muligheden for at myndigheder og private kan købe sig til øget niveau af klimatilpasning.

Problemerne i lovforslaget

DANVA ser dog også en række problemer i det nye udkast.

Med lovforslaget stilles vandselskaberne over for en række effektiviseringskrav, der kan være barrierer for en kickstart af klimatilpasningen.
Vandselskaberne må fremover kun opkræve 80 kr. via vandtaksten for hver 100,- kr. de investerer i klimaløsninger og førstegangskloakeringer. Det betyder, at man pålægger vandselskaberne at effektivisere på anlæg af nye rør og systemer, efter de er købt og anlagt.

Finansieringen til anlæg af klimaløsninger og førstegangskloakeringer skal ske gennem lån. Med det nye lovforslag er det lagt op til, at vandselskabet skal effektivisere på de finansielle omkostninger, der er i forbindelse med de lån.

Endvidere pålægges vandselskaberne at effektvisere på ikke-spildevandstekniske anlæg, der hverken ejes eller drives af vandselskaberne.

Konkret kan en business-case for en klimaløsning eller en førstegangskloakering i 2021 se således ud:
Vi antager, at prisen for anlægget er 75 mio. kr. Vandselskaberne må opkræve 1 mio. kr. om året, fratrukket effektiviseringskravet. Da vandselskaberne kun kan optage lån med en løbetid på 40 år, skal man afdrage 1,9 mio. kr., og selskabet vil umiddelbart løbe ind i en såkaldt likviditetsklemme, hvor selskabet bliver presset på sin likviditet, samtidig med at selskabets økonomi udhules.

Barrierer for samfundsøkonomisk hensigtsmæssige klimaløsninger

Effektiviseringskrav og omfattende dokumentations- og indberetningskrav kan skabe barrierer for, at der anlægges samfundsøkonomisk hensigtsmæssige klimaløsninger. Herudover vil den stigende administrativ byrde kunne betyde, at vandpriserne kan stige.
Sidst men ikke mindst så åbner lovforslaget ikke for, at vandselskaberne får hjemmel til håndtere terrænnært grundvand, der i den usædvanlige våde vinter 2020 skabte omfattende oversvømmelser.

 

Dette er et sammendrag af DANVAs høringssvar på udkast til lovændringer vedrørende spildevandsselskabers klimatilpasning m.v.

Se hele DANVAs høringssvar her og udkastet til lovændringer her