Med DANVA benchmarking kan I få et større overblik over detaljerede nøgletal samt en dybere indsigt i selskabets performance. Se efterårets aktiviteter.

DANVA Benchmarking er nu kommet godt igennem første halvår, der som altid står i indberetningens tegn og inden sommerferien lancerede DANVA Benchmarking årets interaktive rapporter på www.BESSY.dk.

Det betyder, at efteråret står på præsentation og analyse af data.

Ved forskellige aktiviteter ønsker vi at understøtte selskaberne i at få et større overblik over de-taljerede nøgletal samt en dybere indsigt i selskabets performance.

Målgruppen: DANVA Benchmarking og Statistik

Præsentation af Interaktive rapporter: Videomøder

Inden sommerferien lancerede DANVA Benchmarking årets interaktive rapporter (IA-rapporter) i BESSY, ligesom forrige år tilbyde en stribe 1 times videomøder, hvor udvalgte rapporter gennemgås.

Videomøderne er en god anledning til at og se og høre, hvordan selskabet tal bliver præ-senteret. Da der vil deltage en lang række selskaber på hvert videomøde, er det ikke det enkeltes selskabs tal og performance der i fokus, men i stedet brugen og forståelsen.

Tilmelding til møderne sker ved at sende en mail til nk@danva.dk med angivelse af video-mødenummeret. Mødeindkaldelse med mødelink og yderligere informationer fremsendes ved tilmelding til møderne.

Videomøde 1: Driftsomkostninger Spildevand + Lederopslag Spildevand

Dato: Mandag d. 31. august kl. 13.00 (spildevand)

Indhold:

 • Gennemgang af udvalgte dele af IA rapporten ”Driftsomkostninger Spildevand”
 • IA-rapporten ”Driftsomkostninger” muliggør sammenligning af relevante driftsøkonomiske nøgletal med andre selskaber i branchen, OPEX-netvolumen
 • Selskabet kan følge selskabets performance på de forskellige costdrivere.
 • Gennemgang af IA-rapporten Lederopslag Spildevand

Videomøde 2: Driftsomkostninger Drikkevand + Lederopslag Drikkevand

Dato: Tirsdag d. 15. september kl. 11.00 (drikkevand)

Indhold:

 • Gennemgang af udvalgte dele af IA rapporten ”Driftsomkostninger”
 • IA-rapporten ”Driftsomkostninger” muliggør sammenligning af relevante driftsøkonomiske nøgletal med andre selskaber i branchen, OPEX-netvolumen
 • Selskabet kan følge selskabets performance på de forskellige costdrivere.
 • Gennemgang af IA-rapporten Lederopslag Drikkevand

Videomøde 3: Overordnet økonomi og Investeringsomkostninger

Dato: Mandag d. 21. september 13.00 (drikkevand og spildevand)

 • Indhold:
 • Gennemgang af udvalgte dele af IA rapporterne ”Overordnet økonomi”
 • Fordeling af indtægter, Gældsætning, Garantiprovision, Likviditet og solidi-tet, Vejbidrag fra kommuner, Restancer
 • Gennemgang af udvalgte dele af IA rapporterne ”Investeringsomkostninger.”
 • Levetider, Fornyelsesgrader, sammenlign af investeringsniveau

Videomøde 4: Vandtab og brud

Dato: Fredag d. 25. september kl. 9.00 (drikkevand)

Indhold:

 • Gennemgang af IA rapport ”Vandtab og brud”
 • Ledningsnettets tilstand har stor betydning for servicen over for forbrugerne, for-syningssikkerheden samt omkostninger til drift og vedligehold.
 • Fokusområdet Vandtab og brud har samlet en del af de parametre, som er med til at kunne beskrive ledningsnettets tilstand.

Videomøde 5: Rensning (herunder individuelle renseanlæg) og Slambehandling

Dato: Fredag d. 23. oktober kl. 11.00 (spildevand)

Indhold:

 • Gennemgang af udvalgte dele af IA rapporterne ”Slambehandling”, ”Rensning” og ”Individuelle renseanlæg”
 • Prisen på disponering af slam, priser på fældningskemikalier
 • Næringsstoffer i ind- og udløb mm., Udløb af ikke biologisk renset spildevand
 • Rensegrader, Rensning bedre end krav

Gennemgangen omhandler ikke energiopgørelser for individuelle anlæg – her henvises til videomøde 7.

Videomøde 6: Energiopgørelser for spildevandsselskaber og individuelle rense-anlæg

Dato: Torsdag d. 8. oktober kl. 9.00 (spildevand)

Indhold:

 • Gennemgang af IA rapport ”Energi SPV (F)

Gennemgang af den systematik, der blev introduceret forrige år omkring energiopgørelser med et ”Overordnet niveau” (svarende til performancebenchmarking) samt et ”opdelt ni-veau”, hvor energiopgørelserne opgøres mere detaljeret. Gennemgangen gælder både samlet for alle selskabets renseanlæg samt på det individuelle renseanlæg.

Videomøde X: Økonomiske rammer; Selskabsspecifik overblik

Dato: Udsendes senere i løbet af efteråret (drikkevand og spildevand)

DANVA Benchmarking er i øjeblikket i gang med at udvikle en interaktiv rapport, der giver et selskabsspecifikt overblik selskabernes økonomiske rammer.
Når rapporten er klar vil I modtage en separat mail med en mere specifik beskrivelse samt dato for et introduktionswebmøde.

Tilmelding

Ønsker man at tilmelde sig i et eller flere af videomøderne: Send mail til nk@danva.dk med nummeret på de videomøder du/I ønsker at deltage i.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, eller hvis der er en af de andre IA rapporter, som I ønsker gennemgået på et webmøde, så ring eller skriv.

Nyudviklet model til beregning af omkostningerne for-bundet med håndteringen af de forskellige spilde-vandstyper:

Videomøde 7: Model for omkostningsfordeling på vandtyper

Dato: Tirsdag d. 8. september 10.00-12.00 (spildevand)

DANVA Benchmarking har udviklet en Excel-model til beregning af omkostningerne for-bundet med håndteringen af de forskellige spildevandstyper i kloaksystemet og på rense-anlæggene.
Læs mere i separat mail fremsendt til deltagere i DANVA Benchmarking d. 24 august, der forklarer mere om baggrund og anvendelse af den nye model.

Målgruppen: Deltagere i DANVA Benchmarking

Modellen fremsendes til interesserede deltagere i DANVA Benchmarking ved at skrive en mail til Niels Bjerregaard på nvb@danva.dk.

Benchlearningforløb: Hvad driver omkostningerne på renseanlæg

Video workshop: Hvad driver omkostningerne på renseanlæg

Dato: Opstartsvideomøde d. 28. september 10.00 - 12.00

Målet med forløbet er at identificere og kvalificere de arbejdsopgaver=omkostninger, der ligger bag de indberettede tal til DANVA Benchmarking for driftsomkostningerne for rense-anlæg. Herved sættes selskaberne i stand til en konkret vurdering af, hvilke tiltag der er relevante for at optimere driftsomkostningerne.

Forløbet forventes at løbe henover efteråret, og består af 2-4 workshops både fysisk- og webmøder.

Målgruppen: Deltagere i DANVA Benchmarking

Ønsker I at deltage, sendes en mail til Niels Bjerregaard på nvb@danva.dk

Læring og resultater fra tidligere benchlearningforløb

Videomøde 8: Effektive investeringer

Dato: d. 20. oktober 11.00 – 12.00 (drikkevand og spildevand)

Fremlæggelse af model for effektivitetsvurdering af selskabernes investerin-ger/anlægsprojekter samt præsentation deltagernes konklusioner om, hvad der er vigtig at have fokus på for at sikre de mest effektive gennemførelser af projekterne.

Videomøde 9: Hvad driver omkostningerne for drikkevandsselskaber?

Dato: d. 3. november 11.00 – 12.00 (drikkevand)

På videomødet fremlægges deltagernes udfordringer i forbindelse med samt konklusioner af undersøgelser af forskelle i omkostninger mellem selskaberne inden for: Målere og kun-der, Fordeling af administrationsomkostninger mellem forsyningsarter samt Reduktion omkostninger til brud.

Videomøde 10: Hvad driver omkostningerne for kloaknettet?

Dato: d. 5. november 11.00 – 12.00 (spildevand)

Mødet giver viden om, hvordan de detagne selskaber ensrettet og opgjorde omkostnin-gerne for kloaknettet. Der fortælles om, hvilke costdrivere, der var de væsentligste, og hvilke ”underliggende forhold”/aktiviteter der drev disse. Dette kan bruges til inspirati-on/genvej til en analyse i eget selskab.

Deltagere i DANVA Benchmarking kan tilmelde sig videomøderne om læringsrapporter fra benchlearningforløbene: Send mail til nvb@danva.dk med nummeret på de videomøder du/I ønsker at deltage i.

Performancebenchmarking

Videomøde 11: Performancebenchmarking

Dato: Udsendes senere i løbet af efteråret når MST offentliggør samtlige data (drikkevand og spildevand).

Denne rapport viser resultatet af den obligatoriske performancebenchmarking, som vare-tages af Miljøstyrelsen. Vi har indsat resultaterne i DANVA Benchmarkings normale afrap-porteringsformat og her vil I kunne skabe jer et overblik over sammenlignelige selskaber.

Alle stemmeberettigede medlemmer kan tilmelde sig videomødet om Miljøstyrelsens Per-formancebenchmarking: Send mail til ts@danva.dk med nummeret på de videomøder du/I ønsker at deltage i.