Hermed nyt fra DANVA om det kommunale vejbidrag.

Kære DANVA medlem

Som vi orienterede om d. 17. januar 2020, blev der afsagt en dom i Østre Landsret d. 6. december 2019 om det kommunale vejbidrag. Dommen er vedhæftet til orientering.

Retten nåede frem til, at kun kloakledninger som afleder vejvand (og eventuelt andet spildevand) må indgå i beregningsgrundlaget for det kommunale vejbidrag. Dermed vendte retten op og ned på den hidtidige fremherskende forståelse af reglerne, hos mange spildevandsselskaber, DANVA og Energistyrelsen, hvorefter alle kloakledningsanlæg skulle indgå i beregningsgrundlaget, uanset om anlæggene afledte vejvand eller ikke afledte vejvand men kun andre typer af spildevand/regnvand.

I det følgende orienterer vi om:

Indhold af dommen og vejledende udtalelse af 26. juni fra Energistyrelsen

Landsretten afgjorde, at det udelukkende er anlægsudgifter til kloakledninger, opstuvningsbassiner, overløbsbygværker, der modtager vejvand (og eventuelt andet spildevand) samt decentrale renseanlæg, der specifikt har til formål at rense vejvand, som skal indgå i beregningen af det kommunale vejbidrag. Anlægsudgifter til kloakledninger, der ikke modtager vejvand, til centrale renseanlæg og til decentrale renseanlæg, der ikke specifikt har til formål at rense vejvand må ikke indgå i beregningen af det kommunale vejbidrag. Retten anfægter ikke, at der i de nævnte udgifter også indgår anlægsudgifter for kloakledninger i private fællesveje.

Når kommunen højst skal betale 8 % af udgifterne til ”kloakledningsanlæggene”, jævnfør betalingslovens § 2 a., stk. 11, dækker det således over udgifter til kloakledninger, opstuvningsbassiner, overløbsbygværker, der modtager vejvand samt udgifter til decentrale renseanlæg, der specifikt har til formål at rense vejvand, jævnfør ovenstående.

Dommen siger ikke noget om fastsættelsen af procentsatsen ved beregning af vejbidraget.

I forhold til fastsættelsen af procentsatsen ved beregning af vejbidraget skriver Energistyrelsen på side 7 i sin vejledende udtalelse fra 26. juni, at procentsatsen skal fastsættes konkret, samt at det efter styrelsens vurdering ikke følger af dommen, at procentsatsen ikke kan fastsættes lavere end 8 procent.

Angående opgørelse af udgifter udtaler Energistyrelsen efterfølgende på side 7, at udgifter til kloakledningsanlæg i forbindelse med beregning af vejbidrag ikke omfatter ledninger, som ikke modtager vejvand og som er beliggende i områder, hvor kommunale veje ikke er tilsluttet, og hvor spildevandsselskabet ikke har pligt til at modtage vejvand.

Herefter antager Energistyrelsen samme side, at anlægsudgifter til fællesledninger, hvortil der afledes vejvand vil være omfattet af opgørelsen af udgifter.

For så vidt angår udgifter til separate kloaksystemer vurderer Energistyrelsen ligeledes på side 7, at udgifterne til disse systemer bør opgøres i bedst mulig overensstemmelse med dommen af 6. december 2019. Styrelsen kommer således ikke ind på, om det er alle anlægsudgifter til hele separatsystemet, som skal indgå i beregningsgrundlaget eller om der skal beregnes en form for fordeling af udgifterne.

Hvordan kan spildevandsselskaberne forholde sig?

Som følge af dommen er der nu stor forvirring om, hvordan procentsatsen skal fastsættes og om, hvordan separate kloaksystemer, der modtager vejvand, skal inkluderes i beregningsgrundlaget. Skal anlægsudgifter til det samlede separatsystem inkluderes i beregningsgrundlaget eller skal der ske en fordeling mellem udgifter til henholdsvis spildevandsdelen og regnvandsdelen i separatsystemet og i givet fald hvordan? Som beskrevet ovenfor giver Energistyrelsen i sin vejledende udtalelse kun få retningslinjer både i forhold til procentsatsen og i forhold til opgørelse af udgifter til separatsystemer. Derfor skriver Energistyrelsen også, at der er behov for en opdatering af afsnit 6.2 Kommunale og private fællesveje i vejledningen til betalingsloven. Det forventes, at styrelsen kommer med en mere fyldestgørende vejledning til tolkning af reglerne dette efterår, men det er uvist hvornår.

Den vejledende udtalelse aktualiserer behovet for ændring af regler for fastsættelse af vejbidrag, så vi undgår uklarhed og tvister i dialogen mellem spildevandsselskab og kommune.

Energistyrelsen vurderer, at man ikke på baggrund af landsretsdommen kan antage at procentsatsen som følge af dommen ikke kan sættes lavere end 8 procent. DANVAs vurdering er, at procentsatsen efter den retstilstand som følger af dommen bør sættes på 8 procent eller tæt på 8 procent. Når dommen foreskriver, at kun ledninger mv., der modtager vejvand må indgå i beregningsgrundlaget, taler dette for en høj procentsats. Det har nemlig før dommen været en udbredt praksis hos mange spildevandsselskaber at lade alle kloakledningsanlæg indgå i beregningsgrundlaget, uanset om anlæggene modtog vejvand eller ikke modtog vejvand. I forsyningsområder, hvor kun en mindre del af kloakledningerne afledte vejvand, har man kunnet tage højde for dette ved at vedtage en lav procentsats. Denne praksis var også i overensstemmelse med hensigten om en enkel administration af vejbidraget, jævnfør lovbemærkningerne til betalingsloven.
Det gælder stadig, at det efter betalingsloven formelt er spildevandsselskabet, der fastsætter det kommunale vejbidrag og kommunen, som laver legalitetskontrol af, at spildevandsselskabets fastsættelse af det kommunale vejbidrag er i overensstemmelse med betalingsloven og betalingsvedtægten. Men uanset de formelle roller er det i den aktuelle meget uklare situation hensigtsmæssigt at tilstræbe en konstruktiv dialog mellem spildevandsselskaberne og kommunerne.

Måtte en kommune og et spildevandsselskab lokalt nå frem til, at der skal ske tilbagebetaling, skal det kunne dokumenteres, at der er retsligt/juridisk grundlag for en tilbagebetaling. Vi har erfaret, at kommunerne nogle steder stiller krav om tilbagebetaling af vejbidrag for tidligere år. Dette giver en masse administrativt bøvl og det er kun få år siden, der sidst var meget ekstraadministration om tilbagebetaling af det kommunale vejbidrag som følge af Højesteret dom i februar 2016. om, at Forsyningssekretariatet ikke havde haft ret til at træffe afgørelser om, at adskillige kommuner havde fastsat vejbidraget for lavt. Med den nuværende tvetydige retstilstand er der stor sandsynlighed for, at der kan komme yderligere retssager fremover, hvor penge skal flyttes frem og tilbage over bordet. Det er uholdbart.

Al denne administration med tilhørende stort ressourceforbrug understreger det presserende behov for ændring af regelgrundlaget snarest muligt.
I forhold til den økonomiske regulering skal spildevandsselskaberne være opmærksomme på, at de får budgetteret således, at de kan få dækket eventuelle uforudsete omkostninger for det kommunale vejbidrag.

Hvad gør DANVA?

DANVA arbejder målrettet for at få ændret reglerne om både det kommunale og det statslige vejbidrag snarest muligt. Tilbage i 2016 udarbejdede KL og DANVA i samarbejde med Energistyrelsen et forslag til en ny model for fastsættelse af det kommunale vejbidrag. Vi ser frem til, at Energistyrelsen forhåbentlig meget snart vil invitere til at fortsætte dette samarbejde i et reelt lovforberedende arbejde.

Som vi tidligere har oplyst, er Energistyrelsen i gang med at lave en tarifanalyse for såvel spildevandsselskaber som vandforsyningsselskaber, som skal munde ud i et bedre regelgrundlag. Det indgår i kommissoriet for analysen, at styrelsen analyserer problemer med betalingsloven og vi har spillet såvel det kommunale som det statslige vejbidrag ind som meget problematiske områder, der skal prioriteres højt i analysen. Pt. er det dog ikke til at sige, hvornår tarifanalysen er færdig. Dette skyldes blandt andet, at regeringen prioriterer ændring af reglerne vedrørende klimatilpasning/medfinansiering meget højt. Det forventes således, at der kommer en høring om ny lovgivning for klimatilpasning ultimo august måned.

Aktuelt ift. de gældende regler som følge af den seneste landsretsdom presser vi på for at få Energistyrelsen til at lave nogle mest fyldestgørende retningslinjer for fastsættelse af det kommunale vejbidrag snarest muligt dette efterår. Emnet vil blive taget op på et møde med Energistyrelsen ultimo august måned.

I det tilfælde at en kommune måtte vælge at lægge sag an ved domstolene om tilbagebetaling af kommunalt vejbidrag fra et spildevandsselskab, forventer DANVA at biintervenere til fordel for spildevandsselskabet.

Yderligere information

Kontakt konsulent Jens Plesner på tlf. nr. 8793 3560 eller e-mail: jpl@danva.dk