Hermed nyt fra DANVA om det statslige vejbidrag.

Hermed nyt fra DANVA om det statslige vejbidrag, herunder:

  1. En ny udtalelse fra Energistyrelsen omkring vejbidrag ved udledning fra statsveje til recipient, når dette sker via et spildevandsselskabs ledninger.
  2. Betaling af vejbidrag i forhold til det matrikulære areal – opfølgning på DANVAs tidligere nyhedsbrev inklusive opfordring til tilbagemelding fra jer.

1. Den nye udtalelse - Ingen vejledning fra Energistyrelsen af om der skal opkræves vejbidrag i situationen.

DANVA stillede d. 30. august 2018 Energistyrelsen følgende spørgsmål:

”Hvis vejspildevand fra statsveje afledes og/eller behandles i et vandselskabs spildevandsanlæg og Vejdirektoratet har fået en udledningstilladelse for det pågældende vejvand, skal der så betales vejbidrag til det pågældende vandselskab”?

Energistyrelsen svarer ikke på spørgsmålet, jævnfør side 7 i notat fra styrelsen af 19. juni 2020. Her skriver styrelsen godt nok, at spildevands-selskabet skal opkræve vejbidrag fra staten, når afstrømningen fra et vejareal er tilsluttet selskabets anlæg. Men senere på side 7 henviser Energistyrelsen til et bidrag fra Miljøstyrelsen og anfører herefter, at den (Energistyrelsen) ikke med notatet har vejledt om, hvorvidt et spildevandsselskab har pligt til at opkræve statsligt vejbidrag, når afstrømningen fra et vejareal til selskabets anlæg må anses for at være ulovlig.

Miljøstyrelsens vurderinger fremgår af siderne 3 – 6 i det notatet. På side 5 gør styrelsen opmærksom på, at afledning af spildevand kan ske på 3 måder, nemlig ved udledning til recipient, tilslutning til spildevandsanlæg eller ved nedsivning. Styrelsen gør videre opmærksom på følgende:

  • Hvis en grundejer af en matrikel med vejareal har fået en tilladelse til direkte udledning til en recipient, skal spildevandet udledes til recipienten og ikke tilledes til et spildevandsselskabs anlæg.
  • Der vil ikke i en udledningstilladelse i den nævnte situation kunne stilles vilkår om, at grundejeren skal tillede spildevandet til et anlæg tilhørende spildevandsselskabet. I denne situation ville der i stedet skulle kræves en tilslutningstilladelse.

Den situation som DANVA har spurgt til, jævnfør vores spørgsmål af 30. august 2018 (refereret ovenfor), er således efter Miljøstyrelsens vurdering ikke i overensstemmelse med gældende regler, hvormed det omfattes af Energistyrelsens angivelse af, at den ikke ønsker at vejlede om, hvor vidt spildevandsselskabet har pligt til at opkræve statsligt vejbidrag, når afstrømningen fra et vejareal til et selskabets anlæg må anses for at være ulovlig.

Hvad DANVA vil gøre – og hvad vi har brug for fra jer

Det er kommunerne, der har kompetencen dels til at give tilladelse til tilslutning af vejvand fra statsveje til spildevandsanlæg og dels til at give tilladelse til udledning til recipient af vand fra statsveje.  Vi vil derfor tage kontakt til KL for sammen at se på udfordringerne i forhold til tilslutnings- og udledningstilladelser.

Med henblik på bedst muligt at få dokumenteret udfordringernes omfang, hører vi meget gerne fra jer, hvis jeres spildevandsselskab har problemer med opkrævning af statsligt vejbidrag i den situation, hvor vejvand fra statsveje er fysisk tilsluttet jeres anlæg og Vejdirektoratet har en udledningstilladelse for det vejvand, der er tilsluttet jeres anlæg.

2. Betaling af vejbidrag efter det matrikulære areal.

Som beskrevet i medlemsnyt uge 21, d. 19. maj bad vi  Vejdirektoratet om en snarlig tilbagemelding til DANVA om Vejdirektoratets stilling til Energistyrelsens udtalelse af 6. marts 2020 omkring det bidragspligtige areal i forhold til statsligt vejbidrag. Vi har ikke fået en tilbagemelding fra Vejdirektoratet.  Men vi har i sidste uge hørt fra ét spildevandsselskab, at Vejdirektoratet over for det pågældende selskab her i juni har fastholdt, at det ikke vil betale vejbidrag med afsæt i det matrikulære areal, hvilket er i uoverensstemmelse med Energistyrelsens udtalelse fra 6. marts, om at det matrikulære areal skal lægges til grund for beregning af det statslige vejbidrag.

I medlemsnyt uge 16, d. 16. april har vi opfordret jer til at være opmærksomme på problematikken omkring forældelse af krav og den mulige nødvendigheden af, at anlægge retssag for sikre jer imod dette.

Hvad DANVA vil gøre – og hvad vi har brug for fra jer

Vi hører meget gerne fra jer, om Vejdirektoratet over for jer har taget stilling til Energistyrelsens udtalelse af 6. marts, herunder om Vejdirektoratet har fastholdt, at man ikke vil acceptere opkrævning af vejbidrag baseret på de matrikulære arealer. Vi imødeser jeres tilbagemeldinger inden den 10. august til Jens Plesner jpl@danva.dk

DANVA vil snarest muligt herefter samle op inkl. på omfanget af problemet. Dette med henblik på at undersøge, om der er grundlag og mulighed for at lave en fælles løsning for de berørte selskaber, herunder mulighederne for en suspensionsaftale med Vejdirektoratet, der dækker alle DANVAs medlemmer eller mulighederne ift. anlæggelse af et gruppesøgsmål mod Vejdirektoratet.

Kontakt

Hannah Scheel Andersen, hsa@danva.dk eller Helle Katrine Andersen, hka@danva.dk