I forbindelse med vejdirektoratets delvise betaling af den i 2019 fremsendte faktura for vejbidrag skal DANVA gøre opmærksom på følgende:

En normal rykkerprocedure

Der er umiddelbart ingen grund til at lave en kreditnota og fremsende en ny faktura på det resterende beløb. I har mulighed for at køre normal rykkerprocedure og kræve renter efter de almindelige regler i renteloven.

I bør skrive til Vejdirektoratet, at I fastholder det resterende krav, så I ikke risikerer at miste kravet ved såkaldt passivitet.

I kan samtidig angive en betalingsfrist på f.eks. 10 dage og anmode om, at eventuelle indsigelser mod kravet fremsættes skriftligt.

Da opgørelsen af det statslige vejbidrag har betydning for mange af DANVAs medlemmer, vil vi gerne holdes orienteret om Vejdirektoratets tilbagemeldinger, således at vi kan inddrage disse i DANVAs vurderinger omkring det videre forløb. 

3-årig forældelsesfrist gælder

Selvom I skriver til Vejdirektoratet, at I fastholder kravet, løber den almindelige 3-årige forældelsesfrist. Hvis Vejdirektoratet afviser at betale, kan det være nødvendigt at anlægge en retssag for at få betalingen og undgå, at kravet bliver forældet. For mere herom, se DANVAs medlemsnyt uge 16 https://www.danva.dk/viden/medlemsnyt-2020/medlemsnyt-uge-16/betaling-for-afledning-af-vejvand-fra-statsveje/

DANVA har kontaktet Vejdirektoratet om bedt om en snarlig tilbagemelding til DANVA om Vejdirektoratets stilling til Energistyrelsens udtalelse af 6. marts 2020 omkring det bidragspligtige areal i forhold til statsligt vejbidrag.

Hvis Vejdirektoratets tilbagemeldinger viser, at Vejdirektoratet har valgt at undlade at følge Energistyrelsens vejledende udtalelse om beregning af det statslige vejbidrag, vil DANVA vurdere det videre forløb og mulighederne for dels af opnå fuld betaling, og dels at få fastslået, hvordan vejbidraget skal opgøres fremover.

Hvis det kommer dertil, vil vi undersøge mulighederne for en ”fælles afklaring”, herunder muligheden for at flere spildevandselskaber sammen forfølger krav mod vejdirektoratet.

Kontakt

Hannah Scheel Andersen hsa@danva.dk eller Helle Katrine Andersen hka@danva.dk