Energistyrelsen udsender spørgeskemaet om forsyningernes og kommuners erfaringer med anvendelsen af de nuværende regler om kommunal godkendelse af selskabernes forslag til takster og regulativer/vedtægter.

Energistyrelsen udsender ultimo maj et spørgeskema til vand- og spildevandsforsyninger samt kommuner. Dette spørgeskema udsendes i samarbejde med Danske Vandværker, DANVA og KL. DANVA vil opfordre til, at erfarne folk deltager i besvarelsen.

Spørgeskemaet handler om forsyningernes og kommuners erfaringer med anvendelsen af de nuværende regler om kommunal godkendelse af selskabernes forslag til takster og regulativer/vedtægter.

Baggrunden for spørgeskemaet er, at Energistyrelsen i 2019 igangsatte et projekt om forsyningernes takster. Som led i dette projekt forventes der gennemført flere forskellige delanalyser om bl.a. supplerende anlægs- og tilslutningsbidrag samt kommunalt/statsligt vejbidrag. Den første delanalyse vedrører reglerne om kommunale godkendelse af selskabernes forslag til takster og regulativer/vedtægter.

Energistyrelsen har i 2020 gennemgået gældende regler om kommunernes godkendelse af de ca. 2.400 forsyningers takster og leveringsbetingelser. Gennemgangen synliggør (naturligvis), at der er forskelle i reglerne på drikke- og spildevandsområdet. Gennemgangen har desuden vist, at dele af reguleringen/vejledningerne kan forbedres, fx i forhold til øget klarhed om hvad selskaberne skal fremsende af oplysninger, og i forhold til hvad kommunerne som minimum bør efterse i forbindelse med godkendelsen. Denne foreløbige gennemgang af reglerne skal nu suppleres med andres erfaringer.

Spørgeskemaet vil blive udsendt af konsulentfirmaet Pluss. Pluss afleverer inden sommerferien resultaterne opgjort på landsbasis (anonymiseret opsamling). Resultatet af undersøgelsen vil indgå i en vurdering af, hvordan de gældende regler/vejledninger kan forbedres. Denne vurdering vil blive gennemført i samarbejde med Danske Vandværker, DANVA og KL.