Klima-, Energi- og Forsyningsministeren Dan Jørgensen er kommet med flere interessante udmeldinger om den fremtidige regulering.

I forbindelse med ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold har ministeren givet svar på en række spørgsmål stillet i folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg.

Generelle effektiviseringskrav

Ministeren blev blandt andet spurgt om, hvordan det undersøges, at vandselskaberne ikke modtager et dobbelt effektiviseringskrav når de får generelle effektiviseringskrav.
Forsyningssekretariatet har, efter længere tids pres fra DANVA, igangsat en analyse af effektiviseringskravene til vandselskaberne. Et delelement i denne analyse er, om der stilles et dobbelt effektiviseringskrav. Kritikken på dette punkt går på, at vandselskaberne modtager et generelt effektiviseringskrav, der er lig produktivitetsudviklingen i beslægtede sektorer, samtidigt med, at de har en fast ramme, der fremskrives med prisudviklingen.

Problemet er, at produktivitetsudviklingen i beslægtede sektorer allerede er indregnet i prisudviklingen, så når vandselskaberne oveni får et generelt krav, skal deres produktivitetsudvikling være dobbelt så stor som i beslægtede sektorer, før vandselskaberne kan leve op til de samlede krav. Kritikken er understøttet i notat udarbejdet for DANVA af Carsten Smith fra Konveks (han er tidligere kontorchef for Forsyningssekretariatet og nu direktør for Forsyningstilsynet).

DANVA har udover påstanden om dobbeltkrav fremlagt beregninger, som viser, at effektiviserings-kravene til sektoren med de nuværende krav i 2025 vil løbe op i 3,8 mia. kr. og dermed et langt højere beløb end det effektiviseringspotentiale på 2,5 mia. kr., der er identificeret for sektoren.

Ministeren svarer, at Forsyningssekretariatets foreløbige resultater viser, at der ikke stilles et dobbelt effektiviseringskrav.

Fleksible rammer og WACC

Ministeren blev også bedt om at redegøre for fremdriften i forhold til en konkret model for fleksible rammer og WACC. Det blev her oplyst, at Energistyrelsen og Forsyningssekretariatet frem til primo 2021 vil færdiggøre analyser og udvikle modeller for fleksible rammer og dækning af finansieringsomkostninger (WACC).

Derudover blev ministeren bedt om at redegøre for konsekvensen for udarbejdelse af fleksible rammer og WACC, hvis der for disse to forhold i stedet udarbejdes en model, der kan indarbejdes i et lovforslag med ikrafttræden senest den 1. januar 2021.
Konsekvensen af implementering af fleksible rammer og WACC per 2021 vil, ifølge Dan Jørgensen, være, at der er risiko for, at vandselskaberne systematisk enten vil mangle finansiering, eller at forbrugerne systematisk vil betale for meget.

Slutteligt blev ministeren spurgt, om der kan udvikles en model på lidt over et år, med inspiration fra kendte regler på el-området, for at imødekomme en række vandselskabers pressede økonomi.

Ministeren oplyser, at vandsektoren samlet set ikke mangler penge, jf. opgørelser udarbejdet af Forsyningssekretariatet. Nogle af tiltagene i den politiske aftale kender de fra andre forsyningsområder, men grundet den danske vandsektors særlige forhold kan reguleringen fra andre sektorer eller lande ikke uden videre kopieres. Risikoen ved at kopiere modellen fra andre sektorer eller lande kan være, at rammerne indrettes forkert.

Forsyningssekretariatet har sidenhen oplyst, at de er klar til implementering af WACC og fleksible rammer, så måske er der en opblødning på vej i forhold til tidspunktet for implementeringen.

Selskabsskatteloven

Ministeren oplyser også at der fremsættes et ændringsforslag af Selskabsskatteloven.
Selskabsskatteloven § 3. stk. 1, nr. 4 a udvides til også at omfatte små vanddistributionsselskaber, dvs. selskaber der kun transporterer drikkevand. Dermed er der ikke noget krav om indvinding af vand for at være omfattet af skattefritagelsen.

Læs mere

Ønsker du at læse de fulde spørgsmål og ministersvar, kan de findes HER.

Yderligere information

Kontakt Niels Knudsen på telefon 8793 3518, nk@danva.dk eller Bertel Ifversen på telefon 8793 3567, bi@danva.dk