Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at det generelle effektiviseringskrav til anlægsomkostninger i de kommende økonomiske rammer for drikkevandsselskaber fortsat forbliver meget højt.

Effektiviseringskravet til de fastsatte rammer for drikkevand for 2021 forventes at blive 2,75%. Det samlede generelle effektiviseringskrav til både drift- og anlægsomkostninger for de 74 større drikkevandsselskaber bliver for 2021 55,5 mio. kr.

Det generelle effektiviseringskrav til spildevandselskaber var sidste år 2,84%, hvorfor der har været et lille fald. Faldet skyldes primært, at produktivitetsudviklingen i Bygge og Anlægssektoren i 2019 var negativ.

Klik på billede for at se: Figur 1 – Udvikling i generelt effektiviseringskrav siden 2011 – efter 2016 er kun medtaget det krav, der gives til anlægsomkostninger. Kilde: Forsyningssekretariatets afgørelser.

Historisk lå det generelle effektiviseringskrav til anlæg mellem 0% - 0,5%. Den kraftige stigning efter 2016 skyldes primært konteringsændringer i Nationalregnskabet i perioden 2015-2017, men en kraftig stigning i produktiviteten for ”bygge og anlæg” i 2018 har også betydning. De kraftige stigninger i produktiviteten ramte sidste år spildevandsselskaber med 2-årige indtægtsrammer. Disse selskaber fik markant højere effektiviseringskrav i indtægtsrammerne for både 2020 og 2021 end nogensinde tidligere.

Sådan fastsættes det generelle effektiviseringskrav

Det generelle effektiviseringskrav er et samlet krav til indtægtsrammen. Kravet udregnes som et fast krav på 2 % af driftsomkostningerne og et krav til anlægsomkostningerne, der er baseret på udviklingen i arbejdsproduktiviteten indenfor ”bygge og anlæg”, samt indenfor den markedsmæssige økonomi i alt. Da produktivitetstal indenfor især bygge og anlæg varierer meget fra år til år, bliver kravet til anlægsomkostningerne udregnet på baggrund af den gennemsnitlige udvikling i produktiviteten over en 5-årig periode.

Se dit drikkevandsselskabs forventede generelle effektiviseringskrav

Drikkevandsselskaber der deltager i DANVA Benchmarking kan se det forventede generelle effektiviseringskrav for deres selskab på www.bessy.dk under fanen Downloads à Analyser à Generelle effektiviseringskrav 2021.

DANVA arbejder for ændringer

DANVA arbejder for at få ændret måden der stilles generelle effektiviseringskrav på, da de aktuelt meget høje krav ligger på et uholdbart niveau. En årsag til de høje og meget svingende krav er, at opgørelserne hos Danmarks Statistik er usikre. Danmarks Statistik har således publiceret en kvalitetsvurdering af arbejdsproduktiviteten på brancheniveau, der konkluderer, at branchen ”bygge og anlæg” ikke er egnet til analyse af produktivitet. Dette er bekymrende, da dette indeks er et centralt element i det generelle effektiviseringskrav til vandselskaberne.

DANVA arbejder herudover på at få synliggjort, at vandsektoren har fået godt og vel 2 mia. kr. i effektiviseringskrav og korrektioner til indtægtsrammerne i perioden 2014-2020. Dette er langt mere end de politisk aftalte minimum 1,3 mia. kr. En af årsagerne til de høje krav, er den kraftige stigning i det generelle effektiviseringskrav.

DANVA har i en længere periode sat fokus på, at det generelle effektiviseringskrav og finder det således meget positivt, at der i forlængelse af den seneste politiske aftale om justering af de økonomiske rammer for vandsektoren, kommer en analyse af den måde, der stilles effektiviseringskrav på. DANVA følger dette arbejde og håber det kan føre til, at effektiviseringskravene fremadrettet kan stilles på en mere hensigtsmæssig måde.

Store generelle effektiviseringskrav

De mange ændringer og opdateringer hos Danmarks Statistik har ført til, at det generelle krav er blevet langt større end der var udsigt til ved vedtagelsen af Vandsektorlov II. Det generelle effektiviseringskrav stod allerede i indtægtsrammerne for 2020 for hovedparten af effektiviseringskravene til vandselskaberne. Blandt større danske vandselskaber stod det generelle krav for 75 % af det samlede effektiviseringskrav, mens de individuelle krav stod for 25 %.

Yderligere information

Kontakt Niels Knudsen, nk@danva.dk eller Tlf.: 87 93 35 18