DANVA vil i det følgende orientere om, hvordan spildevandsselskaberne kan forholde sig til de aktuelle udeståender mellem selskaberne og Vejdirektoratet vedrørende betaling for afledning af vejvand fra statsveje.

Orienteringen er af en overordnet og generel karakter, da der aktuelt er mange forskellige udeståender og problemer. Derfor kan der være behov for at håndtere de enkelte udeståender på forskellig vis fra sag til sag og fra selskab til selskab, samt på måder der ikke fremgår af denne orientering.

Energistyrelsens svar om matrikulære arealer

Som beskrevet i DANVA medlemsnyt uge 11 er Energistyrelsen på foranledning af spørgsmål fra DANVA, august 2018, kommet med en vurdering af, hvilket areal spildevandsselskaberne skal lægge til grund ved beregning af det statslige vejbidrag. Styrelsen vurderer, at det er det matrikulære areal, der skal tages afsæt i.

På baggrund af styrelsens svar finder DANVA, at spildevandsselskaberne bør fastholde, at vejbidraget generelt skal beregnes på grundlag af de matrikulære arealer. Idet vi dog skal gøre opmærksom på, at styrelsen  i de tilfælde, hvor der fra en vejmatrikel også sker afledning til andet end spildevandsanlæg f.eks. et vandløb, ikke finder, at arealet skal opgøres for det fulde areal. Ligesom styrelsen ikke kan afvise, at der kan forekomme helt særlige tilfælde, hvor de konkrete forhold giver anledning til, at det matrikulære arealbegreb må fraviges. For detaljer om styrelsens svar henviser vi til medlemsnyt uge 11.

Vi har for nylig været i kontakt med Vejdirektoratet om Energistyrelsens svar. Tilbagemeldingen fra Vejdirektoratet er, at de endnu ikke har taget stilling til, hvorledes de vil forholde sig. Vi hører meget gerne fra jer, hvis Vejdirektoratet kommer med tilkendegivelser om, hvordan de forholder sig til styrelsens svar.

For så vidt angår DANVAs spørgsmål til Energistyrelsen om betalingsforhold, når Vejdirektoratet har en udledningstilladelse til en recipient, samtidig med at vejvandet udledes via et spildevandsselskabs anlæg, har vi endnu kun et udkast til svar fra styrelsen. Dette er tidligere beskrevet i vores medlemsnyt fra uge 49, 2019. Vi ved ikke, hvornår styrelsen svarer på dette spørgsmål men vil formidle svaret til jer, så snart vi har det. 

Forældelse og suspensionsaftaler

Uoverensstemmelserne om betalingen af det statslige vejbidrag berører for nogle spildevandsselskabers vedkommende vejbidrag tilbage til 2017. Derfor er det under alle omstændigheder vigtigt, at selskaberne  hver især er opmærksomme på, hvornår der kan indtræde forældelse.

Den generelle regel er, at forældelsesfristen regnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt og at forældelsesfristen er 3 år jf. forældelseslovens § 2, stk. 1 og § 3 stk.1. Derfor kan vi ikke sige, hvornår der konkret sker forældelse for det enkelte selskab, da det afhænger af selskabets forhold, herunder praksis omkring betaling af det statslige vejbidrag. DANVAs umiddelbare vurdering er, at kravene nok i stort omfang ikke er forældende, men afhængigt af det enkelte selskabs praksis for opkrævning kan det dog ikke udelukkes, at nogle krav for vejbidrag for 2017 kan være forældede.

Selskabet kan dog forsøge at  indgå en suspensionsaftale med Vejdirektoratet om, at forældelse afbrydes for den del af vejbidraget, som der ikke er enighed om. Hvis Vejdirektoratet ikke vil være med til at indgå en aftale, kan selskabet argumentere over for Vejdirektoratet, med at selskabets alternativ er at tage skridt til at afbryde forældelsesfristen ved at indlede en retssag, hvilket vil medføre uønsket ekstra administration og ressourceforbrug for begge parter.

I suspensionsaftalen kan det eventuelt være aktuelt at udelade tidsbegrænsning af aftalen, så der ikke opstår problemer med tidspres i forhold til afklaring af retstilstanden.

Afklaring af retstilstand

I det omfang at spildevandsselskabet og Vejdirektoratet fortsat har problemer med at komme til enighed om betalingerne efter Energistyrelsen er kommet med sine svar, kan retsgrundlaget søges afklaret på anden vis. 

Spildevandsselskaberne kan gå til domstolene for at få afklaret gældende ret.

Indbringelse for domstolene kan organiseres på forskellig vis. Det enkelte selskab kan gøre det for sig selv eller flere selskaber kan gå sammen, hvis flere selskaber har den samme tvist med Vejdirektoratet.

DANVA aktiviteter

DANVA havde møde med Vejdirektoratet, d. 20. december 2019.

De oplyste på mødet, at nogle vandselskaber helt havde undladt at svare på deres henvendelser. Uanset hvilken form for udestående, der måtte være tale om, vil vi opfordre til, at man går i dialog med Vejdirektoratet, når de henvender sig.

Vi vil snarest muligt arrangere et møde mere med Vejdirektoratet og en 2 – 4 spildevandsselskaber om dokumentationskrav i forbindelse med betaling for afledning af vejvand fra statsveje. Med andre ord: Hvilken dokumentation er nødvendig for, at et spildevandsselskab har et krav på vejbidrag?

Vi følger løbende udviklingen og vil i den forbindelse takke jer for de mange henvendelser og orienteringer, vi modtager fra jer.

Afhængigt af det videre forløb vil DANVA løbende overveje pasende initiativer. Herunder om og i givet fald hvordan, vi kan gå ind i tvister eller eventuelle retssager.

I hører fra os igen, når der er nyt.

Yderligere information

Kontakt Hannah Scheel Andersen, tlf. nr.: 8793 3562, mail: hsa@danva.dk