Endelig udtalelse fra Energistyrelsen om beregning af areal ved betaling for afledning af regnvand fra statsveje.

Hermed fremsender vi en orientering og status for de aktuelle udeståender mellem spildevandsselskaberne og Vejdirektoratet om det statslige vejbidrag.

Endelig udtalelse om det tilgrundliggende areal for beregning af det statslige vejbidrag

Nu har Energistyrelsen givet det endelige svar på det spørgsmål, DANVA stillede styrelsen i august 2018, som var:

1. Er beregningsgrundlaget for det statslige vejbidrag det matrikulære areal?

Med "det matrikulære areal” mener vi det samlede areal inden for matrikelgrænserne af en matrikel, hvorfra der ledes vejvand fra en statsvej til et spildevandsanlæg. Hvis de matrikulære arealer er beregningsgrundlaget, er det forholdsvist enkelt at gøre op og administrere.

2. Hvis der er tale om, at det bidragspligtige areal skal opgøres på anden vis end det matrikulære som nævnt under punkt 1, ønsker vi retningslinjer for, hvordan arealerne så skal gøres op. 

Det fremgår på side 15 og 16 i Energistyrelsens svar, at det statslige vejbidrag skal beregnes ud fra det matrikulære areal.

Styrelsen nævner dog samme steds, at i de tilfælde, hvor et i matriklen udskilt vejareal dels afleder til et spildevandsselskabs anlæg og dels afleder på anden måde - f.eks. til en recipient - har styrelsen ikke med udtalelsen udtalt sig om, hvordan grænsen mellem disse afledninger skal drages på arealet. For den del, hvor det er aktuelt at opkræve og opgøre statsligt vejbidrag, skal det såkaldte matrikulære areal dog anvendes. 

Desuden kan styrelsen ikke afvise, ”… at der kan forekomme helt særlige tilfælde, hvor de konkrete forhold giver anledning til, at det matrikulære arealbegreb må fraviges. I sådanne tilfælde skal anvendelsen ske i bedst mulig overensstemmelse med det matrikulære areal og retsgrundlaget i øvrigt.”

Styrelsen beskriver ikke nærmere, hvad sådanne helt særlige tilfælde kan være.

Manglende svar fra Energistyrelsen

Derudover har styrelsen ikke givet et endeligt svar på DANVAs andet spørgsmål fra ultimo august 2018:

Hvis vejspildevand fra statsveje afledes og/eller behandles i et vandselskabs spildevandsanlæg og Vejdirektoratet har fået en udledningstilladelse for det pågældende vejvand, skal der så betales vejbidrag til det pågældende vandselskab?

Vi ved ikke, hvornår styrelsen giver sit endelige svar på dette spørgsmål. I Medlemsnyt 2019, uge 49 er der et link til udkastet af styrelsens svar på spørgsmålet.

Det videre forløb

Foruden ovennævnte emner som vi har spurgt Energistyrelsen om, er der en række øvrige udeståender mellem spildevandsselskaberne og Vejdirektoratet. 

Vi sender snarest muligt en generel orientering om, hvordan spildevandsselskaberne kan forholde sig i forbindelse med de aktuelle udeståender.

Yderligere information

Kontakt konsulent Jens Plesner, tlf. nr.: 8793 3560, email: jpl@danva.dk