1200px-Wuhan_coronavirus_outbreak_associated_travel_restrictions.svg.png

Miljøministeriet vurderer, at der ikke er behov for desinfektion af spildevandet i Danmark.

I et svar til DANVA skriver Miljøministeriet:

”Vi er i kontakt med Miljøstyrelsen og sundhedsmyndighederne, hvor vi også drøfter mulighederne for at få udarbejdet materiale, der er egnet til bred kommunikation og vender tilbage, når der er nyt herom.

For indeværende har vi modtaget følgende svar fra Statens Serum Institut, som Sundhedsstyrelsen er enig i.

Erfaringer fra SARS-Cov udbruddet 2003-2004 viser, at virus blev udskilt via fæces, men det menes ikke at være en betydende smittevej. Studier dengang kunne ikke påvise, at virus var infektiøst efter passage i gastro-intestinal kanalen (Wang XW, Li JS, Guo TK, et al. Excretion and detection of SARS coronavirus and its nucleic acid from digestive system. World J Gastroenterol 2005; 11: 4390–5).

SARS-Cov blev dengang også påvist i spildevand fra kinesiske hospitaler om end i meget lav mængder (Wang XW, Li J, Guo T, et al. Concentration and detection of SARS coronavirus in sewage from Xiao Tang Shan Hospital and the 309th Hospital of the Chinese People’s Liberation Army. Water Sci Technol 2005; 52: 213–21), men der foreligger ingen vurdering af, at det er betydende i forhold til smittespredning.

De nærmere forhold vedr. spildevandshåndtering i Danmark versus spildevandshåndtering i Kina ligger uden for vores kendskab, men vores indtryk er at spildevandshåndtering i Danmark er af høj kvalitet.

Aktuelt kan der ikke findes noget på ECDC og WHO hjemmesider som tilråder forholdsregler overfor spildevand i forbindelse med Covid-19.
I forbindelse med oversvømmelse eller skybrud anbefaler Central Enhed for Infektionshygiejne, Statens Serum Institut at personer der har tæt kontakt med spildevand bærer passende værnemidler (gummistøvler, langskaftede handsker, maske, briller og overtrækskittel) og udfører regelmæssig og korrekt håndhygiejne, samt ikke spiser, drikker og ryger under kontakt med (spilde)vand. Hermed vurderes smitterisiko fra spildevand at være meget lav.

For hospitaler der har højisolationsstuer (Hvidovre og Århus Kommunehospital) foreligger der særlige anbefalinger som indebærer inaktivering af smitstof i affald og vand.

Konklusionen er derfor at der ikke er behov for at foretage desinfektion af spildevand i det danske samfund.