Særlige forhold er muligheden for at få undtaget omkostninger fra TOTEX benchmarkingen, som modellen ikke tager højde for.

Får man godkendt særlige forhold, reduceres de benchmarkede omkostninger, og selskabets effektiviseringspotentiale bliver lavere og mere retvisende.

En kortlægning af afgørelser om særlige forhold for de økonomiske rammer for 2018-2019 foretaget af DANVA viser, at flere spildevands-selskaber burde have gode muligheder for at få godkendt særlige forhold. DANVA finder især to områder, hvor mange selskaber med stor sandsynlighed vil kunne få godkendt særlige forhold. Herudover har DANVA lavet en liste med godkendte og afviste særlige forhold fra seneste afgørelser. Dette ark muliggør, at selskaber, der endnu ikke har søgt om særlige forhold kan få inspiration hertil. Se database for særlige forhold her.

Blandt de 104 største danske spildevandsselskaber med en debiteret vandmængde over 800.000 m3 havde kun 32 selskaber søgt om særlige forhold til de økonomiske rammer 2018-2019, hvor 55 særlige forhold blev godkendt, mens 12 særlige forhold blev afvist.

Kilde: Opsummering af Forsyningssekretariatets afgørelser på økonomiske rammer for 2018-2019.

Histogrammet ovenfor viser selskaber, som har fået godkendt særlige forhold, udregnet i procent af indtægtsrammen. Flere selskaber er i benchmarkingmodellen blevet kompenseret med væsentligt større beløb end de individuelle effektiviseringspotentialer, de har fået stillet.

Ønskes yderligere information om andre selskabers særlige forhold, henvises til deres afgørelser fra Forsyningssekretariatet. Afgørelserne kan findes på Forsyningssekretariatets hjemmeside her.

Tre udvalgte særlige forhold er nærmere beskrevet herunder:

1. Aktiver udtaget af drift før tid grundet udefrakommende faktorer

Såfremt et selskabs aktiver tages ud før tid grundet infrastruktur-omlægning eller andre påbud, selskabet ikke kan påvirke, kan selskabet søge særlige forhold til omkostningerne (afskrivninger) ved de ny-anlagte aktiver. Det skyldes, at selskabet i benchmarkingmodellen fortsat har omkostninger (afskrivninger) til de udtagne aktiver samt de ny-anlagte aktiver, men kun har de nye aktiver på costdriver siden. Eksempler på dette kunne være ledninger taget op grundet mål fra kommune eller stat, lukning af boringer eller vandværker grundet vandkvalitet og lednings-omlægninger.

2. Skærpede udlederkrav

I tilfælde af øgede omkostninger i forbindelse med rensning grundet skærpede udlederkrav eller særlig sårbare recipienter, fik flere selskaber godkendt særlige forhold og blev kompenseret i benchmarking modellen. En sammenligning af antal renseanlæg med skærpede udlederkrav og renseanlæg med særlige forhold tyder på, at mange flere renseanlæg er berettiget til særlige forhold grundet skærpede udlederkrav. For deltagere i DANVA Benchmarking, se mere på BESSY.dk i den interaktive rapport Renseanlæg.

Selskaber med skærpede udlederkrav til fosfor (P) har eksempelvis søgt tillæg til meromkostningerne til fældningskemikalier, polymer og øgede udgifter til slamhåndtering. Derudover kan særlige forhold også søges til skærpede kvælstofs-krav (N) og fælles udgifter som eksempelvis ekstra styring.

Figur 2 her fra DANVA Benchmarking indikerer, at mange renseanlæg i de økonomiske rammer for 2018-2019 kunne få godkendt særlige forhold til skærpede udlederkrav. Renseanlæg, der er fremhævet på figuren herunder, har fået godkendt særlige forhold, mens alle renseanlæg under 100% vil have gode muligheder for at opnå særlige forhold. Da disse har skærpede udlederkrav til enten N, P eller BI5. Ovenstående figur er udelukkende de renseanlæg, selskaberne i DANVA Benchmarking indberetter for, hvorfor der muligvis er flere renseanlæg, der også kan opnå særlige forhold til skærpede udlederkrav. 

Figur 2. Skærpede udlederkrav. Renseanlæg, der er fremhævet, har fået godkendt særlige forhold, mens alle renseanlæg under 100 % vil have gode muligheder for at opnå særlige forhold.

3. Højt COD/BOD forhold

Under den seneste benchmarking var højt COD/BOD forhold i spildevandet godkendt som et særlig forhold. Forsyningssekretariatet har dog sidenhen i deres vejledning varslet, at COD nu måske skal indgå i omkostningsækvivalenter. Såfremt COD kommer til at indgå i omkostningsækvivalenterne for renseanlæg, vil dette ikke være et særligt forhold. Såfremt COD IKKE kommer til at indgå i omkostnings-ækvivalenter, vil deltagere i DANVA Benchmarking modtage en konsekvensberegner, der beregner selskabets særlige forhold til højt COD/BOD forhold, som kan bruges som dokumentation.

DANVA Benchmarking

Deltagere i DANVA Benchmarking, der har indberettet data, hvor ansøgning om særlige forhold vil være oplagte, vil modtage en mere målrettet mail herom.

Deadline

Deadline for ansøgning om særlige forhold er selskabets endelige afgørelse, som jævnfør Forsyningssekretariatet senest skal være selskaberne i hænde 15. oktober 2019. Spildevandsselskaber har derfor både mulighed for at søge i indberetningsfasen til TOTEX-benchmarking samt i høringsfasen.

Yderligere information

Kontakt Niels Knudsen, Tlf.: +45 87 93 35 18, nk@danva.dk – også hvis du ønsker hjælp til ansøgning.