Kendelser fra Konkurrenceankenævnet forventes inden sommer.

DANVA har ikke udsendt mange medlemsorienteringer om klager over de økonomiske rammer til Konkurrenceankenævnet, siden vi i oktober 2018 orienterede om, at vi havde indgået en aftale med Konkurrenceanke-nævnet, der gjorde det muligt for os at indsende klager over principielle elementer i de udsendte økonomiske rammer og statusmeddelelser.

Dette skyldes, at foreningen denne gang har valgt en anden strategi end indsendelse af en brancheklage. DANVA er ikke enig i Forsynings-sekretariatets argumentation og metode, når det udmelder individuelle effektiviseringskrav til selskaber, som benchmarkingen viser er ineffektive. Men i stedet for at indsende en brancheklage (som vi har gjort tidligere) har foreningen ansøgt Konkurrenceankenævnet om tilladelse til at biintervenere i de klager, som 4 selskaber selv har indsendt om emnet. Dette har vi fået lov til, og DANVA indsendte derfor i januar 2019 et 16 siders biinterventionsindlæg om, hvorfor vi mener, at Forsynings-sekretariatets metode er i strid med vandsektorloven og dens forarbejder i form af en redegørelse fra advokatfirmaet DLA Piper. Forsynings-sekretariatet har nu frist til at afgive deres replikker i de 4 sager i perioden ultimo februar til medio marts.

Der er ikke pt. planlagt mundtlige forhandlinger i de 4 sager, hvorfor forelæggelsen for Konkurrrenceankenævnet er afsluttet medio marts. Vi håber på afgørelser snarest derefter og forventer, at de foreligger inden sommer.

Yderligere information

Kontakt Hannah Scheel Andersen på telefon 8793 3562 eller e-mail hsa@danva.dk

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.