Specialmediet Kommunen.dk har anmodet om aktindsigt hos vandselskaber om de 20 største leverandører de sidste 5 år og om udbud. Skal vandselskaberne imødekomme anmodningen om aktindsigt?

Vurderingen er oprindelig dateret til den 13. juni 2018. Opdateret den 7. februar 2019. 

DANVA gør opmærksom på, at den nedenstående juridiske vurdering fra 13. juni 2018 er omtvistet. Miljø- og Fødevareklagenævnet har i adskillige afgørelser til vandselskaber tilkendegivet, at anmodningen om aktindsigt i vandselskabers 20 største leverandører skal behandles efter miljøoplysningslovens regler – og ikke som det fremgår af vurderingen – efter offentlighedslovens regler.

I forbindelse med DANVAs vurdering fra juni 2018 var foreningen i mundtlig dialog med advokatfirmaet DLA Piper, som var enigt i DANVAs konklusion om, at anmodningen skulle behandles efter offentlighedsloven og ikke miljøoplysningsloven. Det var i øvrigt også offentlighedsloven journalisterne fra Kommunen.dk henviste til i deres aktindsigtsanmodninger. Da Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser kom efterfølgende, er det DLA Pipers vurdering, at der ikke er grundlag for en så bred tolkning af miljøoplysningsbegrebet, som nævnet lægger til grund. Vi har desuden kendskab til, at flere vandselskaber efter de har modtaget nævnets afgørelser vil fastholde deres oprindelige afvisninger med en udbygget begrundelse.

Efter DANVAs opfattelse er det således stadig omtvistet, om anmodningen skal vurderes efter offentlighedsloven eller miljøoplysningsloven. Derfor har vi valgt at lade vores vurdering blive på hjemmesiden.

DANVA vil følge udviklingen i sagen meget tæt. Afhængigt af forløbet vil vi overveje, om vi skal gøre mere for at afklare spørgsmålet om hvad miljøoplysninger omfatter. Desuden vil vi overveje, om vi skal arbejde politisk for at ændre det lovtekniske design på miljøoplysningsloven. Det fremgår i dag af miljøoplysningsloven, at den, der anmoder om aktindsigt, skal stilles bedst muligt. Dette indebærer i praksis, at man skal forholde sig til tre sæt regler, nemlig:

  1. Selve miljøoplysningsloven
  2. Den gamle offentlighedslove (1985 loven med senere ændringer)
  3. Den nye offentlighedslov fra 2013

Nævnet har lagt adskillige af sine afgørelser til vandselskaberne ud i anonymiseret form på nævnets hjemmeside. De kan tilgås her: https://mfkn.naevneneshus.dk/soeg?sort=desc&categories=bf0f26f7-3afe-459d-a4af-2f55a21efce7

Hvis I har spørgsmål, kan i henvende jer til konsulent Jens Plesner, tlf. nr. 8793 3560, e-mail: jpl@danva.dk

 

I det følgende kan du se, hvad DANVA den 13. juni 2018 har meldt ud om aktindsigt. 

Ikke forpligtet til at imødekomme anmodningen

DANVA vurderer, at vandselskaber ikke er forpligtet til at imødekomme anmodningen om aktindsigt i den konkrete sag. Dette følger efter vores vurdering af, at vandselskaber efter vandsektorlovens § 14 ikke er forpligtet til at sammenstille oplysninger i databaser efter offentlighedslovens § 11.

At den konkrete anmodning om aktindsigt henviser til Kammeradvokatens bestemmelser om meroffentlighed ændrer ikke på dette forhold.

DANVA har efter kontakt til journalisten fået oplyst, hvad for noget materiale, det drejer sig som. Det viser sig, at det er en håndbog, Kammeradvokaten har lavet om, hvordan anmodninger om aktindsigt kan behandles. Der er også et punkt om meroffentlighedsprincippet i § 14 i håndbogen. Det er DANVAs vurdering, at vandselskaber heller ikke i den konkrete sag er forpligtet til at foretage overvejelser efter meroffentlighedsprincippet efter offentlighedslovens § 14.

Vandselskaber kan således i det konkrete tilfælde afvise anmodningen om aktindsigt. Serviceselskaber og selskaber, der udøver tilknyttet virksomhed, og som er ejet helt eller delvist af vandselskaber er i denne sag stillet på samme måde og er således ikke forpligtet til at imødekomme anmodningen.

Men man kan imødekomme anmodningen

Men selvom vandselskabet ikke er forpligtet til at imødekomme anmodningen om aktindsigt, udelukker det naturligvis ikke, at det af egen drift vælger i større eller mindre omfang at imødekomme anmodningen.

Her er det vigtigt at overveje om leverandørernes eller vandselskabernes økonomiske interesser ved aktindsigt kan blive påvirket negativt i væsentligt grad. Skulle dette være tilfældet, vil det tale imod at give aktindsigt.

Se også spørgsmål/svar juni 2018. 

Spørgsmål

 A) Specialmediet Kommunen.dk har anmodet om aktindsigt hos vandselskaber om de 20 største leverandører de sidste 5 år og om udbud.

Skal vandselskaberne imødekomme anmodningen om aktindsigt?

 B) Har DANVA forslag/gode råd til, hvordan vandselskaber skal håndtere anmodninger om aktindsigt.

Svar

A) DANVAs vurdering er, at vandselskaber ikke er forpligtede til at imødekomme anmodningen om aktindsigt i den konkrete sag. Dette følger efter vores vurdering af, at vandselskaber efter vandsektorlovens § 14 ikke er forpligtede til at sammenstille oplysninger i databaser efter offentlighedslovens § 11. Vandselskaber er heller ikke i den konkrete sag forpligtet til at foretage overvejelser efter meroffentlighedsprincippet efter offentlighedslovens § 14. Vandselskaber kan således i det konkrete tilfælde afvise anmodningen om aktindsigt.

Det står således frit for vandselskaber selv at vælge, hvorvidt det enkelte vandselskab vil imødekomme anmodningen om aktindsigt og i givet fald i hvilket omfang.

Hvis et vandselskab vælger at imødekomme anmodningen i større eller mindre grad, bør selskabet overveje, om leverandørernes eller vandselskabernes økonomiske interesser efter en konkret vurdering kan blive påvirket negativt i væsentligt grad ved aktindsigt, jævnfør offentlighedslovens § 30 og § 33, nr. 4. Skulle dette være tilfældet, vil det tale imod at give aktindsigt.

Endvidere skal påses, at en eventuel aktindsigt ikke giver problemer i forhold til reglerne i persondataforordningen.

B) DANVA har lavet en vejledning vedrørende anmodninger om aktindsigt efter offentlighedsloven. Se punkt B under uddybningen.

Uddybning

Til spørgsmål A

1. Det følger af vandsektorlovens § 14, stk. 1, at vandselskaber er omfattet af offentlighedslovenbortset fra dennes §§ 11, 12 og 15 – 17. Bemærk, at undtagelserne ikke fremgår af § 14 i  den oprindelige vandsektorlov (nr. 469, 2009) men af ændringen af § 14, stk. 1 i medfør af §  1, nr. 27 i ændringsloven (nr. 132, 2016) til vandsektorloven. Ændringsloven trådte i kraft d. 1. marts 2016, jævnfør dennes § 17, stk. 1.

Vandselskabers nævnte undtagelser fra dele af offentlighedsloven gælder også andre forsyningsarter som elforsyningsvirksomheder, kollektive varmeforsyningsanlæg og naturgasforsyningsvirksomheder jævnfør § 3, stk. 2 i offentlighedsloven.

Foruden de ovennævnte love giver Vejledning om lov om offentlighed i forvaltningen (nr. 9847, 2013) også nogle nyttige retningslinjer til tolkningen af loven. Når der i det følgende henvises til vejledningen, er det til denne vejledning.

2. I den konkrete sag er det særligt relevant, at vandselskaber jævnfør punkt 1 ikke er omfattet af offentlighedslovens § 11, stk. 1, som har følgende ordlyd:

Enhver kan forlange, at en forvaltningsmyndighed foretager og udleverer en sammenstilling af foreliggende oplysninger i myndighedens databaser, hvis sammenstillingen kan foretages ved få og enkle kommandoer. Såfremt oplysningerne er omfattet af §§ 19-35, gælder sammenstillingsretten kun, hvis de hensyn, der er nævnt i disse bestemmelser, kan tilgodeses gennem anonymisering el.lign., der kan foretages ved få og enkle kommandoer. Retten til at få foretaget en sammenstilling gælder ikke, hvis oplysningerne allerede er offentliggjort i egnet form eller format.

Se også vejledningens punkt 4.5.

Det forhold, at vandselskaber ikke er omfattet af offentlighedslovens § 11, stk. 1 taler for ikke at imødekomme anmodningen om aktindsigt i den konkrete sag, da imødegåelse af anmodningen efter DANVAs vurdering vil indebære sammenstilling og udlevering af oplysninger fra databaser.

3. Da det jævnfør punkt 2 vil kræve sammenstilling af oplysninger i databaser at imødekomme den aktuelle anmodning om aktindsigt, er vandselskaber ikke forpligtede efter offentlighedslovens § 14 til at overveje, om der kan gives aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet. Forpligtelsen til nævnte overvejelse gælder nemlig kun §§ 23-35 og §§ 19-21 jævnfør ordlyden af § 14 og vejledningens punkt 9.3. § 14 indebærer således ikke en pligt til overveje aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet i forhold til § 11, for vandselskaber og øvrige juridiske personer, når de pågældende ikke er omfattet af § 11, jævnfør punkt 2. At anmodningen om aktindsigt henviser til Kammeradvokatens bestemmelser om meroffentlighed ændrer ikke på dette forhold. DANVA har efter kontakt til journalisten fået oplyst, hvad for noget materiale, det drejer sig som. Det viser sig, at det er en håndbog, Kammeradvokaten har lavet om, hvordan anmodninger om aktindsigt kan behandles. Der er også et punkt om meroffentlighedsprincippet i § 14 i håndbogen. Der er link til håndbogen under svaret på spørgsmål B herunder.

4. Det følger af punkt 2 og 3, at vandselskaber efter DANVAs vurdering kan afslå anmodningen om aktindsigt og at vandselskaber ikke er forpligtede til overveje meroffentlighed. 

5. Som beskrevet under punkterne 2. - 4. er vandselskaber efter DANVAs vurdering altså hverken forpligtetedetil at imødekomme anmodningen om aktindsigt eller til at overveje aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet. Men dette udelukker naturligvis ikke, at et vandselskab af egen drift vælger i større eller mindre omfang at imødekomme anmodningen. Hvis et vandselskab vælger at imødekomme anmodningen er der følgende forhold, som med fordel kan indgå i selskabets overvejelser:

  • Vandselskabet skal forholde sig til, om leverandørernes eller vandselskabernes økonomiske interesser efter en konkret vurdering kan blive påvirket negativt i væsentlig grad ved aktindsigt, jævnfør offentlighedslovens § 30 og § 33, nr. 4 med tilhørende lovbemærkninger. Skulle dette være tilfældet, vil det tale imod at give aktindsigt (se også vejledningens punkter 8.1 og 8.4.4).
  • Det følger af vejledningens punkt 9.4, at hvis et massemedie eller en forsker beder om meroffentlighed vil dette tale for at give meroffentlighed. I den konkrete sag kommer anmodningen fra Kommunen.dk, som er et medie. DANVA anbefaler i øvrigt at læse alle retningslinjerne om meroffentlighed under vejledningens hovedpunkt 9.
  • Der har for nylig været en sag oppe om, at det fælleskommunale affaldsselskab Amager Ressourcecenter (ARC) har håndteret udbud til et trecifret millionbeløb ulovligt. Det var Kommunen.dk – afsenderen bag den aktuelle anmodning til vandselskaberne – som ved en større aktindsigt fik afdækket de ulovlige udbudsforhold. DANVA ved dog ikke, hvordan anmodningen om aktindsigt til ARC så ud. Se også følgende artikel fra Information: https://www.information.dk/telegram/2018/05/koebenhavns-affaldsselskab-omgaaet-udbud-millionkontrakter?lst_rel
    Sagen med ARC viser, hvorfor medier kan finde det interessant at undersøge, hvorledes leverandører og udbud håndteres i vandsektoren. En væsentlig forskel på anmodning om aktindsigt hos ARC og ditto hos vandselskaber er dog, at ARC i videre udstrækning end vandselskaber er omfattet af offentlighedsloven. ARC er et kommunalt fællesskab organiseret som et interessentselskab og er dermed fuldt omfattet af offentlighedsloven efter dennes § 2, jævnfør punkt 3.1.1 i vejledningen til offentlighedsloven og afsnit 2.6 Offentlige selskaber i bogen ”Offentlighed i forvaltningen” af Jon Andersen fra 2013. Dermed er ARC også omfattet af offentlighedslovens § 11 (ret til sammenstilling af oplysninger i databaser – dataudtræk) til forskel fra vandselskaber, som ikke er omfattet af § 11, jævnfør punkt 2 herover. 

6. Serviceselskaber og selskaber, der udøver tilknyttet virksomhed og som er ejet helt eller delvist af vandselskaber, er omfattet af offentlighedsloven, hvis mere end 75 pct. af ejerandelene tilhører myndigheder herunder kommuner ved direkte eller indirekte ejerskab, jævnfør offentlighedslovens § 4, stk. 1. Sådanne selskaber er i lighed med vandselskaber heller ikke omfattet af offentlighedslovens §§ 11 og 12 og §§ 15 – 17 jævnfør offentlighedslovens § 4, stk. 1. Det skal tilføjes, at vandsektorlovens § 14 ikke omfatter selskaber, der udøver tilknyttet virksomhed og serviceselskaber, da disse selskaber ikke er vandselskaber.

7. Vandselskaberne skal i øvrigt huske at påse, at en eventuel aktindsigt ikke kommer til at ske i strid med reglerne i persondataforordningen.

Til spørgsmål B

Aktindsigtsanmodninger kan være ressourcekrævende at forholde sig til, fordi de kan angå mange forskellige emner og fordi vurderingerne om, hvorvidt der kan gives aktindsigt, ofte er konkrete fra emne til emne og altså ikke kan foretages generelt. Det vil kræve lovændringer at ændre på dette forhold. Som en generel hjælp til vandselskabers arbejde med anmodninger om aktindsigt har DANVA i 2017 dels lavet en vejledning med generelle retningslinjer for, hvorledes vandselskaber skal håndtere anmodninger om aktindsigt om aktindsigt efter offentlighedsloven og miljøoplysningsloven.

Begge dele kan tilgås på DANVAs hjemmeside her: https://www.danva.dk/viden/spoergsmaal-svar/vand-spildevand/vejledning-om-vandselskabers-behandling-af-aktindsigt-efter-offentlighedsloven-og-miljoeoplysningsloven/

Desuden er der også meget at hente i den gældende Vejledning om lov om offentlighed i forvaltningen, som også er omtalt under punkt 1. under uddybet svar til spørgsmål A.

Kammeradvokatens håndbog om behandling af anmodninger om aktindsigt: https://pre.aktindsigtshaandbogen.dk/aktindsigtssagen/quick-guide-med-kommentarer/undtagelser-fra-aktindsigt/meroffentlighed-14.html