DANVA og Danske Vandværker har i samarbejde med rådgivere fået udarbejdet vejledning og regneark.

I november 2018 traf Højesteret afgørelse om fastlæggelsen af de skattemæssige indgangsværdier for vandselskaber. Siden da har Skattestyrelsen udsendt et genoptagelsescirkulære, som beskriver den fremadrettede praksis, og i sidste uge begyndte Skatteankestyrelsen at kontakte selskaber med igangværende sager, som tidligere har været stillet i bero.

DANVA og Danske Vandværker har i samarbejde med Deloitte og med løbende sparring med EY, PwC og BDO fået udarbejdet vejledning og tilhørende regneark, ligesom der har været løbende drøftelser med Skattestyrelsen og Skatteankestyrelsen.

Vejledningen har til formål at hjælpe de enkelte vandselskaber med at få bragt forholdene på plads på en ensartet måde, der er så enkel som muligt. Det er ligeledes hensigten at give et overblik over den fremad-rettede proces med henblik på, at foreningernes medlemmer er bedst muligt rustet til at orientere sit relevante bagland.

Vejledningen beskriver den fremadrettede proces og identificerer opmærksomhedspunkter, som vandselskaber bør have for øje, når de sammen med deres økonomiske rådgiver vurderer på konsekvenserne for lige præcis deres forsyning.

Formålet med regnearkene er, at selskaberne evt. i dialog med deres rådgiver, kan opgøre det skattemæssige afskrivningsgrundlag ifølge den nye praksis. Ydermere kan regnearkene anvendes som dokumentation til Skattestyrelsen, hvilket styrelsen har givet sin accept til.

Regnearkene findes i fire versioner, der er opdelt i forhold til, om selskabet er blevet skattepligtigt før eller efter 01.01.2010 samt opdelt på hhv. drikkevand og spildevand.

Praktiske opgaver

Dommene medfører en række praktiske opgaver for de enkelte vand-selskaber, som behandles i vejledningen, herunder:

  • Opgørelse af det korrekte skattemæssige afskrivningsgrundlag. 
  • Tilpasning af den skattepligtige indkomst i årene efter skattepligtens indtræden.
  • Gennemførelse af ændringer af regnskabsmæssig karakter.
  • Opmærksomhedspunkter i forhold til den økonomiske regulering.

Ønsker du vejledningen?

Vejledningen er sendt via mail til alle DANVAs medlemmer. Ønsker du en kopi af vejledning og regneark, eller har du spørgsmål hertil, så kontakt gerne DANVAs kontaktperson: Johannes Jönsson (jj@danva.dk - 8793 3574).

Yderligere information

Kontakt Johannes Jönsson på telefon 8793 3574 eller e-mail jj@danva.dk