Energistyrelsen forventer at udsende vejledende udtalelser inden nytår.

DANVA stillede i sensommeren 2018 to spørgsmål til Energistyrelsen om, hvordan det statslige vejbidrag skal beregnes. Se medlemsnyt uge 38, 2018.

Vi har rykket for svar adskillige gange og har for nyligt modtaget to udkast til vejledende udtalelser fra styrelsen. Styrelsen forventer at komme med endelige vejledende udtalelser inden årsskiftet 2019/20.

I udkastet til styrelsens vejledende udtalelse om arealbegrebet lægger styrelsen op til, at det er det matrikulære grundareal, der skal anvendes ved vandselskabernes beregning af det statslige vejbidrag, jævnfør side 12 – 13 i udkastet. Styrelsen er dermed på linje med DANVAs opfattelse af gældende ret.
Styrelsen tilføjer, at der ikke skal opkræves for det fulde matrikulære areal, når en vej inden for samme areal afleder dels til et spildevandsselskabs anlæg og dels til recipient. For den del, der afleder til spildevands-selskabets anlæg, skal det såkaldte matrikulære areal anvendes.

I udkastet til styrelsens vejledende udtalelse om tilladelse til udledning skriver styrelsen, at der skal opkræves statsligt vejbidrag, når afstrømningen fra et statsligt vejareal er tilsluttet et vandselskabs spildevandsanlæg, jævnfør side 6 i udkastet. Endvidere angiver styrelsen, at den ikke med den pågældende udtalelse har vejledt om, hvorvidt et vandselskab har pligt til at opkræve statsligt vejbidrag, når afstrømningen fra et statsligt vejareal til spildevandsselskabets anlæg må anses for at være ulovlig. Her er DANVAs opfattelse af gældende ret, at når et vandselskab kan dokumentere, at der tilledes vand fra en statsvej til et vandselskabs spildevandsanlæg, vil vandselskabet være forpligtet til at opkræve vejbidrag, uanset om der er tale om en lovlig eller en ulovlig tilledning.

Det skal understreges, at der på nuværende tidspunkt er tale om udkast fra Energistyrelsen. Ikke de endelige udtalelser.

Til orientering har DANVA et møde med Vejdirektoratet kort før jul om de to nævnte emner og andre emner, der har givet anledning til uoverens-stemmelser mellem vandselskaberne og Vejdirektoratet.

Yderligere information

For spørgsmål eller bemærkninger kan I kontakte konsulent Jens Plesner, tlf.: 8793 3560, e-mail: jpl@danva.dk