Sådan sikrer du godtgørelse for omkostninger til sagkyndig bistand som følge af skattesagen. Har jeres selskab en klagesag, vil I snart modtage et ”forlænger-brev” fra Skatteankestyrelsen.

Cirka 350 vandselskaber har klaget til Skatteankestyrelsen over deres skattemæssige værdi-ansættelser. To af disse selskaber - Hvidovre og Hjørring - fik som bekendt afgjort deres sager i Højesteret i november 2018. Efter et års ventetid udkom for nylig det ventede styresignal (genoptagelsescirkulære) som bl.a. beskriver, hvorledes Skattestyrelsen skal ændre sin fremadrettede praksis som følge af dommene i Højesteret.

Tilbagekalde klage eller afvente?

Det er med Højesterets dom slået fast, at selskabernes aktiver skal værdiansættes til POLKA-værdier. Med styresignalet samt DANVA og DVVs dialog med Skattestyrelsen står det også fast, at selskaberne kun kan få godtgjort sine omkostninger til sagkyndig bistand, herunder til genberegning af åbningsbalance og skattemæssige afskrivninger, såfremt sagen afgøres. Dette kan eksempelvis være via en kendelse fra Skatte-ankestyrelsen (Landsskatteretten) eller Højesteret.

Et selskab, som har klaget og som ønsker at bibeholde muligheden for at få dækket sine sagsomkostninger, bør derfor ikke trække hele sin klage tilbage. Nogle selskaber har dog klaget over andre eventuelt selskabs-specifikke forhold som ikke er afklaret i højesteretsdommen. Såfremt de øvrige klagepunkter er mindre vigtige, kan selskabet overveje at trække de dele af klagen, som omhandler de uafklarede forhold. Dette vil med stor sandsynlighed forkorte sagsbehandlingstiden hos Skatteanke-styrelsen.

Undgå regulatoriske forstyrrelser grundet omkostnings-godtgørelse

For at undgå at tage stilling til hvordan en omkostningsgodtgørelse skal håndteres i det regulatoriske regnskab, anbefaler DANVA, at selskabet i dialog med sin rådgiver undersøger muligheden for, at rådgiveren kan overtage kravet om omkostningsgodtgørelse og derved modtage denne direkte fra Skattestyrelsen, uden at det går via vandselskabet. Denne mulighed er almindelig praksis i forbindelse med omkostnings-godtgørelse.

Næste skridt i processen

Skatteankestyrelsen har sammensat et team, som er dedikeret til at håndtere de mange vandsager, og de vil som noget af det første fremsende ”forlænger-breve” til selskaber, som har en afventende sag. Disse breve indeholder en ny estimeret sagsbehandlingstid for sagerne, idet den frist, der blev angivet i det første brev (sendt som kvittering for klagemodtagelsen), formentlig er overskredet i de fleste sager. Det skal understreges, at der i forlængerbrevene ikke vil være taget stilling til en eventuel hjemvisning, men blot tale om en beskrivelse af det forventede forløb og sagsbehandlingstid.

De sager som kun omhandler Skattestyrelsens værdiansættelsesmetode, den såkaldte DCF-model, vil forventeligt blive behandlet hurtigere end sager, som også omhandler øvrige forhold. Selvom Skatteankestyrelsen skal realitetsbehandle hver enkelt sag, inden der afgives kendelse, forventer Skatteankestyrelsen at nå langt i bunken med sager, som kun omhandler værdiansættelsesmetoden i første kvartal af 2020.

Selskaber som ikke har påklaget sin skattemæssige værdiansættelse, men som ønsker at anmode om genoptagelse jf. genoptagelsescirkulæret skal være opmærksom på, at tidsfristen herfor er seks måneder fra offentlig-gørelsen af styresignalet. Fristen er dermed 18. marts 2020.

DANVA og Danske Vandværkers vejledning og regneark

Baseret på dialog med Skattestyrelsen har DANVA og Danske Vandværker fået udarbejdet ”forklæder” som hjælper selskaberne med at beregne den skattemæssige åbningsbalance og dokumentere denne til Skattestyrel-sens sagsbehandling. Baseret på den seneste dialog med Skattestyrelsen er vi netop nu i gang med at tilpasse disse og vil snarest fremsende den generelle vejledning om konsekvenserne af skattesagerne og de tilhørende beregningsark.

Yderligere information

Kontakt Johannes Jönsson på telefon 8793 3574 eller e-mail jj@danva.dk