Afvent resultater fra Miljøstyrelsen.

DANVA opfordrer medlemmer, der måtte ønske at udtage prøver til analyse efter de screeninger, som Miljøstyrelsen udfører i GRUMO boringerne, til at afvente, at Miljø- og Fødevareministeriet har fået overblik over resultaterne fra Miljøstyrelsens GRUMO undersøgelse. Vi kan dermed bygge på de erfaringer med analyseteknik og vurdering og tolkning af resultater, som både laboratorie og Miljøstyrelse har gjort.

Ifølge Miljøstyrelsen forventes resultaterne fra GRUMO runden til marts. Viser der sig stoffer, som er særligt problematiske, vil vandbranchen sammen med KL og Styrelsen for Patientsikkerhed blive holdt orienteret om resultater og nødvendige tiltag forinden – også hvis der viser sig lokale fund af specifikke stoffer.
Indtil videre anbefaler DANVA derfor, at de medlemmer, der måtte ønske at analysere efter den fulde screenings-pakke, at bestille tid til en analyse, så resultatet foreligger primo 2020. Pt er der 6 ugers leveringstid på analysen. Det anbefales i første omgang at lade screeningspakken udtage i afgang vandværk. Forinden beslutning om udtagning af screenings-prøverne anbefales ligeledes en tæt dialog med den lokale kommune, som har myndighedsansvaret for drikkevandet.

Koordination med Miljøstyrelsens undersøgelse er utrolig vigtig, da der i tilfælde af fund skal iværksættes stofvurderinger for de stoffer, der eventuelt detekteres. Dette arbejde pågår pt. men afsluttes først, når resultaterne fra GRUMO er leveret primo marts. I et sådant tilfælde må vandforsyningen naturligvis i samråd med myndighederne orientere de berørte forbrugere. I disse situationer vil ovennævnte aktørgruppe også træde sammen og drøfte, hvordan vi samlet skal kommunikere.

Resultaterne fra GRUMO undersøgelsen skal anvendes til at vurdere omfanget af en specifik analysepakke målrettet vandforsyningerne. Det betyder, at der vil være flere laboratorier, som kan levere analyserne med den nødvendige analysekvalitet og relativt hurtigt også i en akkrediteret kvalitet. De screeningspakker, der er udvalgt til GRUMO-runden, er ikke akkrediterede, og mange af parametrene er nye i drikkevandsregi. Derfor ligger der et indkørings- og kvalitetssikringsarbejde, som Miljøstyrelsen har ansvaret for i regi af GRUMO projektet.

Yderligere information

Kontakt Dorte Skræm på telefon 8793 3571 eller e-mail ds@danva.dk