Ny bekendtgørelse gør det muligt for kommuner at købe oversvømmelsestruede grunde.

Det har ikke tidligere været lovligt for kommuner at købe oversvøm-melsestruede grunde. Med vedtagelsen af Bekendtgørelse om kommuners køb af oversvømmelsestruede grunde (bek nr. 944 af 12/09/2019), kan kommuner nu købe oversvømmelsestruede grunde til markedspris.

Købet kan dog kun ske under restriktive betingelser. Ud over at grunden er ”oversvømmelsestruet” i bekendtgørelsens forstand, er købet bl.a. betinget af, at bygningen, der er beliggende på grunden, ikke kan forsikres på almindelige vilkår, at der er tale om en helårsbolig, og at alle rettighedshavere i den pågældende bolig accepterer købet forinden det gennemføres.

Finansiering til købet kan ydes helt eller delvist af kommunen eller ekstern finansiering. Der er derfor tale om en medfinansieringsmulighed. Efter lovbemærkningerne (2017/1 LSF 87) til Lov om stormflod og stormfald (lbk nr. 281 af 16/04/2018) kan finansieringen ske i samarbejde med forsyningsselskaber.

Det skal understreges, at der alene er tale om en mulighed og ikke en forpligtelse for såvel kommunen som de, der eksternt medfinansierer, herunder forsyningsselskaber. En boligejer har således ikke retskrav på kommunens køb af grunden. Dette fremgår tydeligt, at bekendtgørelsens ordlyd ”kan” og fastslås også direkte i bekendtgørelsens § 5.

DANVA har ikke været inddraget i høringen af udkastet til denne bekendtgørelse.

Yderligere information

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Jens Plesner på mail jpl@danva.dk eller telefon 87 93 35 60.