Efter lang ventetid er den første af flere taksationsafgørelser fra Egedal Kommune kommet, og kommunens og HOFORs tilbud er blevet godkendt af taksationskommissionen.

Som den første kommune valgte Egedal Kommune at gennemføre en indsats med påbud om stop for pesticidanvendelse på arealer indenfor BNBO til lodsejere ved Bjellekjær Kildeplads. En række lodsejere valgte i samarbejde med Landbrug og Fødevarer at sige nej til tilbuddene fra HOFOR og kommunen og påklagede påbuddet fra Egedal Kommune til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig blev tilbuddene fra Egedal Kommune indbragt for taksationskommissionen, da lodsejerne var utilfredse med størrelsen på kompensationen.

Afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet var en klar afvisning af, at kommunen ikke kunne gennemføre påbuddet med udgangspunkt i Miljøbeskyttelseslovens § 24. Efterfølgende har lodsejerkredsen med støtte fra Landbrug og Fødevarer valgt at indbringe sagen til domstols-behandling, som dog endnu ikke er indledt.

I vinteren 2018/2019 indledte taksationskommissionen behandlingen af de påklagede tilbud fra Egedal Kommune, og afgørelsen af den første af disse sager er nu afsluttet. I denne første afgørelse omhandlende ca. 20 ha i alt havde Egedal Kommune tilbudt en erstatning på knap 1 mio. kr., mens lodsejer havde krævet omkring 2½ mio. kr. subsidiært en ekspropriation af hele ejendommen.

Taksationskommissionen har i det store og hele accepteret tilbuddet fra kommunen og HOFOR, hvilket tyder på, det skal koste ca. 50.000 kr. pr. ha at tinglyse et permanent sprøjteforbud på tilsvarende arealer. Dette beløb er også i god overensstemmelse med den såkaldte IFRO-rapport fra Københavns Universitet (udarbejdet af Brian Jacobsen), der indgår som baggrundsmateriale til BNBO-vejledningen.

Sagen er dog ikke endeligt afsluttet, da det må forventes, at sagen indbringes for overtaksationskommissionen og eventuelt finder sin endelige afgørelse ved domstolene.

Yderligere information

Kontakt Claus Vangsgård på 8793 3507 eller cv@danva.dk