Hustandsudgiften er steget mest for spildevandsselskaber, der sælger en stor andel af deres vand til storforbrugende industrikunder.

Prisanalyse af Trappemodellens påvirkning på spildevandstaksten fra før indførsel til fuld implementering (2013-2018)

Vandet er blevet væsentlig dyrere for de private kunder hos spildevands-selskaber, hvor industrispildevand fra storforbrugere udgør en betydelig del af den samlede spildevandsmængde. Det viser analysen og den beregner samtidig, at den gennemsnitlige vandtakst for spildevand (trin 1) ville have været 4,7 % lavere i 2018, hvis trappemodellen ikke var blevet indført.

Trappemodellens implementering i 2013 skete som følge af politisk enighed om, at lette spildevandsbetalingen for store vandforbrugende virksomheder frem mod 2018 med 700 mio. kr. I første omgang skulle betalingslettelserne finansieres ved, at hæve betalingen for privat-forbrugerne (taksterne på trin 1) med en plan om, at takststigninger på længere sigt skulle udlignes af tilsvarende effektiviseringer. Derved skulle de private forbrugere på længere sigt alt andet lige ikke opleve stigninger i vandtaksten som en konsekvens af trappemodellen.

Selskaberne er i analysen inddelt i tre kategorier baseret på andelen af debiteret vandmængde på trappemodellens trin 2 og 3.

Kilde: DANVA Statistik og Analyse. Se figuren i bred-format nederst på siden.

Deltagere i DANVA Benchmarking eller Statistik kan hente notatet

Selskaber, der deltager i DANVA Statistik (Vand i tal) eller DANVA Benchmarking kan finde notatet på www.bessy.dk under fanen Downloads-Analyser-Prisanalyse.

Data

Data til analysen er årligt indsamlet fra spildevandselskabernes takstblade, som en del datagrundlaget til Vand i tal, derudover indgår indberet-ningerne af debiteret vandmængde på de forskellige trin i trappemodellen. Resultaterne der er bragt i analysen er baseret på data fra 84 gennemgående spildevandsselskaber, som alle indberetter til Vand i tal.

Ønsker man at se de enkelte selskabers priser eller udviklingen i husstandsudgiften siden 2010 kan disse findes i IA-rapporten ”Vandpriser; Sammenligning og udvikling” på www.bessy.dk, som også indeholder husstandsudgiften for drikkevand, spildevand eller samlet udgift. Derudover indeholder IA-rapporten differentierede drikkevandstakster, tilslutningsbidrag og andel solgt vand på de forskellige trin i trappemodellen.

Yderligere information

Eventuelle spørgsmål til artiklen eller notatet kan rettes til Niels Knudsen på mail nk@danva.dk eller tlf. 87 93 35 18.

Eksempel på graf i IA-rapporten: ”Vandpris; Sammenligning og udvikling”: