Energistyrelsen ønsker med projektet at nedbringe klimabelastningen. DANVA opfordrer medlemmerne til at deltage i undersøgelsen.

Energistyrelsen vil afdække metangasudslippet fra biogasproduktion i Danmark samt rådgive om, hvordan det kan nedbringes. Indsatsen sker med opbakning fra Spildevandsteknisk Forening og DANVA, og Rambøll er valgt som udførende konsulent på opgaven med deltagelse af måle-firmaer.

Vandselskaber har mulighed for at deltage i indsatsen og dermed få hjælp til at reducere eventuelle metantab fra biogasanlæg. Deltagerne kan:

  • Få bistand til at gennemføre forskellige aktiviteter, der kan bidrage til en reduktion af metantabet fra anlægget.
  • Få mere viden om, hvor og hvordan, man kan reducere eller undgå metantab og derigennem forbedre anlæggets økonomi og klima-regnskab. Tidligere projekter har vist, at mange fundne lækager forholdsvist let kunne udbedres, og tabet dermed reduceres væsentligt.
  • Ruste anlæg til mulige fremtidige myndighedskrav om begrænsning, tilsyn og kontrol af metantab. Indsatsens resultater vil bl.a. kunne bidrage til overvejelserne omkring udformningen af de eventuelle fremtidige myndighedskrav på området.

Ydelser

  1. Drøftelse af anlæggets behov for ydelser og forventningsafstemning, kortlægning af anlæg samt indgåelse af aftale (obligatorisk)
  2. Udarbejdelse af egenkontrol program og anvisning til reduktion af lækage-risiko på eksisterende installationer.
  3. Lækagesøgning på anlægget og anbefaling vedr. udbedring af lækager
  4. Kvantificering af metantab for hele anlægget samt punktkildemåling på motorudstødning, procesventilation, opgraderingsafkast (obligatorisk)
  5. Skitseprojekt for nye anlægstiltag for reduktion af metanemission.

Deltagerne kan vælge at tilmelde anlæg til alle programmets aktiviteter eller dele af programmet, og efterfølgende vælge flere aktiviteter til efter behov. Ydelse 1 og 4 er dog obligatoriske.

Der er afsat midler til at ca. 70 anlæg kan deltage i undersøgelsen, og pladserne fordeles som udgangspunkt efter ”først til mølle”-princippet.

Tilmelding

Hvis du ønsker tilmelding til programmet, skal du skrive til Einar Gudmundsson på eig@ramboll.dk.

Yderligere information

Se nyhed på Energistyrelsens hjemmeside her.  
Kontakt Thomas Sørensen på ts@danva.dk eller Einar Gudmundsson på eig@ramboll.dk