Udfordringerne ved brandhaner er omdrejningspunktet i en DANVA undersøgelse, som er blevet gennemført i september 2019.

Der er 62 almene vandforsyninger, som har responderet, og de leverer drikkevand til ca. 2.7 millioner danskere. Efter en drøftelse med DANVA bestyrelse må vi sande, at det først er realistisk at få en velvillig modtagelse af vores fælles ønske om øget kommunale midler til brandhanehåndtering, når emnet søges sat på den lokalpolitiske dagsorden til næste forår.

Brandhaner øger generelt risikoen for dels forureningshændelser dels lækager. Der er ingen tvivl om, at det er kommunalbestyrelsen, som har ejerskabet og ansvaret for brandhanerne, men det er vandforsyningerne, der umiddelbart mærker en ikke-hensigtsmæssig håndtering af brand-hanerne.

Aktuelt synes hovedudfordringen at være, at der ikke er midler hos de lokale beredskaber til at nedlægge overskydende brandhaner – og heller ikke til at gennemføre et eftersyn af disse frem til nedlæggelses-tidspunktet. Humlen er, at det er et lokalpolitisk spørgsmål.

DANVA vil gerne bidrage med kvalificeret baggrundsviden til en lokal-politisk diskussion om håndteringen af brandhaner og den udfordring, som de kan give de almene vandforsyninger. En diskussion, som bl.a. kan bringes på banen af forsyningens bestyrelse i forbindelse med de kommunale budgetforhandlinger.

Efter råd fra DANVAs bestyrelse tager sekretariatets sig mere tid til at analysere på bidragene fra de godt 60 almene vandforsyninger med en debiteret vandmængde, der svarer til ca. 60 % af den samlede debiterede vandmængde. Så der arbejdes ud fra et ønske om at have baggrunds-viden klar til lokalbrug foråret 2020.

Yderligere information

Kontakt Susanne Vangsgård på telefon 87 93 35 10 eller e-mail sv@danva.dk