Underdækning fra 2017-2018 kan for mange selskaber opkræves indtil udgangen af 2020, selvom den ikke ses i beregningerne af rammerne for 2020-2021.

Differencer i form af underdækning (vandselskabets indtægtsramme for året overstiger selskabets indtægter for året) kan opkræves i et senere kalenderår inden for kontrolperioden eller det sidste år i regulerings-perioden (ØR-bekendtgørelsen § 17 stk. 6).

Muligheden for opkrævning af en sådan underdækning udvides (ØR-bekendtgørelsen § 17 stk. 8), hvis et vandselskab har modtaget sin endelige økonomisk ramme senere end den 31. oktober i det år, der ligger forud for det år, hvor den økonomiske ramme skal gælde - eksempelvis hvis et selskab har fået sin økonomiske ramme for 2018 efter den 31. oktober 2017.

Når den udvidede mulighed for opkrævning aktiveres, kan en difference opkræves frem til udgangen af det år, som ligger 2 år efter, at afgørelsen er truffet, uanset om differencen derved overføres til en ny regulerings-periode.

Flere selskaber modtog efter Konkurrenceankenævnets kendelse af 16. marts 2018 (DANVA klagesag) nye afgørelser om økonomiske rammer for 2017 og 2018, og dermed endelige afgørelser for disse år, i august 2018. Disse selskaber kan derfor opkræve en difference mellem indtægts-rammen og de faktiske indtægter (underdækning) i disse år frem til udgangen af 2020.

Den difference, der kan opkræves i henhold til ØR-bekendtgørelsen § 17 stk. 8, er i øvrigt den fulde difference mellem den endelige afgørelse og selskabets indtægter i året. Muligheden er altså ikke begrænset, som tidligere udlagt af Forsyningssekretariatet, til forskellen mellem den oprindelige økonomiske ramme og den endelig økonomiske ramme. Dette slog Konkurrenceankenævnet fast i en kendelse af 6. maj 2019.
En igangværende høring af ØR-bekendtgørelsen med høringsfrist den 15. oktober inkluderer imidlertid en lovliggørelse af begrænsningen pr. 1. januar 2020!

Genvejen til at se om man er omfattet

Hvis man har underdækning, der efter de nuværende regler kan opkræves indtil udgangen af 2020, er denne underdækning ikke indregnet i rammerne fra 2020-2021, men forholdet ses i jeres udkast til økonomiske rammer under punkt 6 ”kontrol med overholdelse af jeres økonomiske rammer” jf. nedenstående citat fra et udkast til rammen for et vandselskab:

”Udkast til afgørelse: I har overholdt jeres indtægtsramme for 2017 med 22.177.987 kr.
I har overholdt jeres indtægtsramme for 2018 med 7.800.724 kr.
Over kontrolperioden for 2017 og 2018 har I overholdt jeres indtægtsrammer med 29.978.711 kr.
Kontrollen af jeres indtægtsrammer har vist, at I har opkrævet færre indtægter, end jeres indtægtsrammer for 2017 og 2018 tillod. Den samlede difference for 2017 og 2018 bliver ikke indregnet i jeres nye økonomiske rammer for 2020-2021, da rammen kun bliver justeret i tilfælde af, at I opkræver flere indtægter, end jeres rammer tillader.
Da I først har modtaget jeres endelige afgørelse om økonomiske rammer for 2017 og økonomiske rammer for 2018 i august 2018, har I mulighed for at opkræve differencen for 2017 og 2018 indtil udgangen af 2020.”

Yderligere information

Kontakt Johannes Jönsson på 87 93 35 74 eller jj@danva.dk