I forbindelse med de verserende sager om betaling af statsligt vejbidrag for 2017 og 2018, rettede DANVA i august 2018 henvendelse til Energi-styrelsen for blandt andet at få afklaret, om det er det matrikulære areal, der skal lægges til grund for beregning af det statslige vejbidrag.

Vi har i indeværende uge været i kontakt med styrelsen, som forventer snart at kunne komme med et udkast til svar. Styrelsen kan dog ikke give et præcist tidspunkt for dette.

Indtil vi får disse udkast, anbefaler DANVA, at vandselskaberne fastholder deres krav vedrørende betaling af statsligt vejbidrag. Dog undtaget eventuelle tilfælde hvor dialogen mellem vandselskabet og Vejdirek-toratet måtte have åbenbaret, at opkrævningen sker på et klart fejlagtigt grundlag. DANVA vil orientere bredt, når vi har udkast til svar fra styrelsen.

Til orientering kan du læse en detaljeret beskrivelse af DANVAs spørgsmål til Energistyrelsen her.

Yderligere information

For eventuelle spørgsmål kan I kontakte:
Konsulent Jens Plesner, tlf. nr. 8793 3560, e-mail: jpl@danva.dk