Den træder i kraft den 1. januar 2020. Den 1. juli 2023 skal graveforespørgsler besvares indenfor 2 timer på hverdage.

Den nye LER-bekendtgørelse er nu offentliggjort, og den forventes at træde i kraft den 1. januar 2020. LER er en forkortelse for Ledningsejer-registret, hvor graveaktørerne indhenter ledningsoplysninger i forbindelse med gravearbejder. Bekendtgørelsen kan først underskrives af klima-, energi-, og forsyningsministeren, når det udkast til ændring af LER-loven, der behandles i Folketinget i efteråret 2019, er vedtaget. LER-bekendt-gørelsen og høringssvarene er dog i udgangspunkt færdigbehandlet, så der vil ikke kunne ændres andet end små detaljer som f.eks. evt. stavefejl, inden den underskrives og træder i kraft.

LER-bekendtgørelsen kan findes her. Den er temmelig omfattende, idet den blandt andet refererer til et bilag med LER-datamodellen til brug for ledningsejernes udveksling af ledningsoplysninger.

Helt overordnet gælder det, at den nye LER-bekendtgørelse skærper/ præciserer kravene til ledningsejernes registrering og udlevering af deres ledningsoplysninger, der fremover standardiseres via indførelse af en ny LER-datamodel til brug for udveksling af ledningsoplysninger i et specifikt GML-format. Der stilles krav om, at ledningsejerne skal besvare grave-forespørgsler inden for 2 timer på hverdage (dog ikke i indfasnings-perioden, se nedenfor), hvilket forudsætter at ledningsejerne anvender automatiserede løsninger ofte benævnt LER-robotter.

LER-bekendtgørelsen specificerer at ledningsejernes LER-robotter skal integrere til en ny sammenstillingsfunktion i LER-portalen, der blandt andet gør det muligt for graveaktøren at sammenstille lednings-besvarelser på tværs af ledningsejere i én kortviser på f.eks. en IPad i marken. Alt sammen med det formål at undgå graveskader. Herudover stilles der krav til koordinering af gravearbejder, samføring og ind-beretning af graveskader. Disse krav vil alle blive understøttet i den nye LER-portal.

DANVA har deltaget aktivt i arbejdet med LER-bekendtgørelsen via deltagelse i LER-følgegruppen, der har haft en væsentlig rolle i forbindelse med udarbejdelse af input til og kommentering på LER-bekendtgørelsen. DANVA har blandt andet sikret at vand- og afløbsdelen i den nye LER-datamodel er baseret på input fra DANVA’s nye datamodeller Danvand 2.0 og Dandas 3.0 m.m. DANVA vil deltage aktivt i LER-følgegruppens fortsatte arbejde.

Udvalgte nøgledatoer fra nye LER-bekendtgørelse/LER-lov:

  • I indfasningsperioden fra den 1. jan. 2020 til den 30. juni 2023 er det frivilligt for ledningsejeren at udlevere ledningsoplysninger efter de hidtil gældende regler eller jf. den nye LER-bekendtgørelse.
  • Fra den 1. juli 2023 er ledningsejeren pålagt at udlevere lednings-oplysninger jf. den nye LER-bekendtgørelse.
  • I indfasningsperioden kan ledningsejeren vælge at opdele sit interesseområde i geografiske områder, der hver især kan besvares efter de hidtil gældende regler eller jf. den nye LER-bekendtgørelse.
  • For kalenderåret 2020 er der krav til indberetning af graveskader. Det kan foregå løbende men skal være afsluttet feb. 2021.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) forventer, at LER-bekendtgørelsen er systemunderstøttet via en LER-portal (LER 2.0) pr. 1. jan. 2020 som beskrevet tidligere, den dag hvor ovennævnte LER-bekendtgørelse og LER-lov træder i kraft.

LER-testmiljø

SDFE har offentliggjort et LER-testmiljø, der kan tilgås via dette link. SDFE oplyser, at de vil udarbejde en vejledning til brug i LER-testmiljøet, som beskriver forløbet ved udarbejdelse af graveforespørgsler og håndtering af ledningsejernes besvarelser m.m.

Netværk om GIS og geodata

LER-bekendtgørelsen og dens systemunderstøttelse er et fokusområde i DANVAs GIS og geodatanetværk, hvor det er et fast punkt på dags-ordenen, hvor vi gerne graver i dybden. Vi har plads til flere medlemmer af netværket.

Yderligere information

Kontakt Lars Gadegaard på telefon 4255 6065 eller e-mail lgc@danva.dk