Brandhane COLOURBOX15359999 (1).jpg

Brandhaner øger risikoen for forureningshændelser og lækager.

Der er ingen tvivl om, at det er kommunalbestyrelsen, som har ejerskabet og ansvaret for brandhanerne, men det er vandforsyningerne, der umiddelbart mærker en ikke-hensigtsmæssig håndtering af brandhanerne. På denne baggrund vil DANVA medlemmer i den nære fremtid modtage en opfordring til at deltage i en medlemsundersøgelse med fokus på overskydende brandhaner. Planen er, at resultaterne evt. kan indgå i efterårets budgetlægning hos kommunalbestyrelser og beredskaber.

Der er tilsyneladende en tendens til, at beredskabet ikke har behov for det samme antal brandhaner længere – og derved opstår overskydende brandhaner. Det er DANVAs indtryk, at det er fåtallet af disse over-skydende brandhaner, som håndteres på en for vandforsyningen hensigtsmæssig måde.

DANVA iværksætter en medlemsundersøgelse med et ønske om at danne sig et overblik over problemets omfang - med henblik på at fremme en national og/eller lokal opmærksomhed på emnet, såfremt at problemet er omfattende.

Udfordringerne

Aktuelt er hovedudfordringen, at der ikke er midler hos de lokale beredskaber til at nedlægge overskydende brandhaner – og heller ikke til at gennemføre et eftersyn af disse frem til nedlæggelsestidspunktet. Humlen er, at det er et lokalpolitisk spørgsmål, hvor mange midler kommunalbestyrelsen overfører til beredskabet og dets arbejde.

Vandforsyningsstederne (brandhaner og ledningen fra forsynings-ledningen til brandhanen) kan udgøre en forureningsfare, da stillestående vand disse steder kan give kvalitetsmæssige udfordringer for drikke-vandet. Manglende vedligeholdelse og frostsprængninger kan i øvrigt også medføre lækager, som der er forbud imod.

Der var tidligere et lovpligtigt eftersyn af brandhanerne. I dag er der blot tale om en anbefaling fra Beredskabsstyrelsen om to årlige eftersyn af haner, som anvendes. Men der er tilsyneladende ingen anbefaling i forhold til de brandhaner, der er i overskud og ikke indgår i beredskabet længere.

Yderligere information

Kontakt Susanne Vangsgård på telefon 8793 3510 eller sv@danva.dk