Læringsrapporter er tilgængelige for deltagere af statistik og benchmarkdeltagere.

I 2017 igangsatte DANVA benchlearningforløb for deltagerne i DANVAs statistik- eller benchmarkprojekt. Målet er at hjælpe selskaberne til at anvende data til at identificere udviklingspotentialer og gennemføre tiltag til realisering af disse.

Forløbene har været gennemført som workshops med typisk 6-8 selskaber tilmeldt hvert forløb. Der tages udgangspunkt i de enkelte selskabers egne tal/performance. Herved vil læring på de enkelte forløb efterfølgende kunne bruges direkte i eget selskab. En anden læringsvinkel er naturligvis erfaringsudvekslingen mellem de deltagende selskaber. Der lægges desuden stor vægt på dialog mellem selskabernes økonomer og teknikere om, hvad der giver de bedste løsninger for selskaberne både teknisk og økonomisk, og skaber øget forståelse mellem forskellige afdelinger i selskaberne med henblik på at optimere procedurer.

DANVA Benchmarking har blandt andet gennemført benchlearningforløb om ”Overløb”, ”Effektive investeringer” og ”Hvad driver omkostninger på kloaknettet?”, og står over for at igangsætte et tilsvarende forløb om ”Hvad driver omkostningerne for drikkevandsforsyning?”

Effektive investeringer – drikkevands- og spildevandsprojekter

Benchlearningforløbet har til formål, at deltagerne sammenligner projekter på tværs af selskaberne for at identificere nogle tiltag, der kan gøre investeringerne endnu mere priseffektive. Forskellige projekttyper er sammenlignet ved at normalisere hvert enkelte projekt med projektets genanskaffelsesværdi beregnet ud fra POLKA-katalogets priser. Der har været afviklet 2 forløb med tilsammen deltagelse af 13 selskaber.

DANVA kan tilbyde at facilitere tilsvarende forløb for et enkelt selskab eller en gruppe selskaber, der har et ønske om at erfaringsudveksle.

Efter forløbene står deltagerne nu med en dybere viden om, hvilke overvejelser de bør gøre i forbindelse med valg af løsninger, udbudsform m.m. inden for drikkevands- og spildevandsprojekter. Dette forløb har medvirket til, at deltagerne:

 • Har identificere potentielle effektiviseringstiltag i egne selskaber.
 • Bedre forstår, hvilke administrative procedurer, der er væsentlige i samarbejdet mellem teknikere og økonomimedarbejdere for at sikre effektive investeringer.
 • Er blevet mere bevidste om, hvordan tekniske beslutninger påvirker projekternes anlægsøkonomi.
 • Kan se, at det faktisk kan sig gøre at lave meningsfyldte benchmarkingtal – også uden en uoverstigelig indsats.

Følgende områder er behandlet under de to forløb:

Spildevandsselskaber: Byggemodninger, No-dig renoveringer, separering (en eller to ledninger), udskiftning af fællesledning (ledningsrenovering), transportledninger (afskærende ledninger).

Drikkevandsselskaber: Ledningsrenovering, målerskifte, renovering af boring, filterudskiftning, transportledninger.

Læringsrapporterne for forløbene i 2017 og 2018 kan læses af deltagere i DANVAs statistik og/eller benchmarking på www.bessy.dk

Hvad driver omkostningerne på kloaksystemet?

Benchlearningforløbet tager udgangspunkt i tal for selskabernes driftsomkostninger, der ud fra Forsyningssekretariatets costdrivere er tilknyttet selve kloaksystemet fra kunderne til renseanlægget. Det blev hurtigt tydeligt for deltagerne, at fokus skulle være på omkostningerne til ledninger og pumpestationer. Det var også tydeligt, at omkostnings-niveauerne var forskellige på tværs af selskaberne, og at det var interessant at drøfte, hvad disse forskelle skyldes. Deltagerne blev mere bevidste om egen praksis, og hvad der er klogt at justere på.  

Figuren viser den gennemsnitlige fordeling af driftsomkostningerne på henholdsvis ledninger og pumpestationer. Det interessante er dog variationen for selskaberne. Den gennemsnitlige omkostning til eksempelvis reparationer er på 68% af de samlede omkostninger for drift af ledningerne, men dækker over en variation på mellem 44 – 95%. Tilsvarende for omkostninger til tv-inspektioner ligger gennemsnittet på 23%, med en variation mellem 3 – 55%. For pumpestationer udgør vedligehold af mekanik og elinstallationer gennemsnitlig 55% af driftsomkostningerne. Gennemsnittet dækker over variation mellem 40 – 64%.

Deltagerne udtaler følgende om benchlearningforløbet: 

 • God proces med at samle økonomer og driftsfolk, hvor argumenterne kunne afprøves i begge grupper. Det kan ske, at økonomerne har et argument eller overbevisning, som måske ikke stemmer overens med driftsfolkenes oplevelser. Ligeledes kan driftsfolk have en overbevisning om at en aktivitet er økonomisk stor, hvor økonomerne be- eller afkræfte dette.

 • Langt bedre forståelse af nøgletal både nøgletal vedr. costdrivere på dette benchlearningforløb, men også BESSY-nøgletal fra DANVAs benchmarkprojekt.

 • ”Selskaberne er også ens” / ”Vi er ikke så anderledes, som vi selv tror”. Erkendelsen heri var, at det er muligt og giver mening at sammenligne selskabernes performance, og at der er læring at hente.

 • Nye tanker omkring arealvedligehold ved pumpestationer. Sørg for beplantning, der kræver minimum af arbejdstimer. Gå fra græs til eks. blomsterblanding.

 • At det for små pumper ofte kan være billigere at køre til nedbrud og smide ud end løbende vedligehold.

 • At det måske kan give mening at bruge mere el for at kunne spare på vedligehold/driftsrutiner, hvis der ses på det rent økonomiske aspekt.

 • Omkostninger til tv-inspektioner kan være en meget stor del af de årlige omkostninger, og det er vigtigt at administrere anvendelse rigtigt. Der var fx snak om at anvende 2 forskellige ”detaljeringsniveauer” alt efter, hvad tv-inspektionen skulle bruges til.

Læringsrapporterne for forløbet kan læses af deltager i DANVAs statistik og/eller benchmarking på www.bessy.dk.

Yderligere information

Kontakt Niels V. Bjerregaard på nvb@danva.dk