Har I fået alle de øvrige aktiver med i indberetningen?

DANVA er blevet opmærksom på, at mange spildevandsselskaber ved en fejl formentlig ikke har indberettet ”øvrige aktiver” i fuldt omfang til Forsyningssekretariatet. Manglende indberetning fører til højere effektiviseringskrav, såfremt dit/dine selskaber får effektiviseringskrav.

Får dit selskab/selskaber ikke effektiviseringskrav, har den manglende indberetning ikke betydning og du kan se bort fra denne artikel. (Se Excel-ark med DANVAs beregning af forventede effektiviseringskrav her. Se artikel fra DANVAs medlemsnyt torsdag d. 8 august med tilhørende Excel-ark her).

DANVA har som en stikprøve ringet til 5 selskaber, hvoraf 4 havde indberettet for lidt under ”øvrige aktiver”. Størrelsen på de manglende indberetninger varierer meget, men formentlig er der tale om manglende indberetning af afskrivninger for minimum 50 mio. kr. på sektor-niveau – og måske en del mere, da et par af de kontaktede selskaber fandt yderligere fejl. Det er meget, da effektiviseringspotentialet på spildevand er ca. 650-700 mio. kr.

CAPEX-indberetning

I foråret 2019 indberettede spildevandsselskaberne en lang række data til Forsyningssekre-tariatets benchmarking. En del af indberetningen bestod i, at fordele selskabets aktiver på de såkaldte POLKA-kategorier for at opgøre selskabets standardiserede afskrivninger (CAPEX-Netvolumen). I forbindelse med indberetningen fordeles aktiverne på hhv. produktionsan-læg, distributionsanlæg, fællesfunktionsanlæg og ”øvrige aktiver”. Sidstnævnte er en katego-ri til aktiv typer, der ikke passer ind i det standardiserede pris- og levetidskatalog (POLKA).

Det er indberetningen af ”øvrige aktiver”, som har skabt misforståelser. Af indberetningsar-ket, som fremsendes til Forsyningssekretariatet, fremgår de tidligere års indberettede ”øvri-ge aktiver”. Aktiverne er, som illustreret her, opstillet med beskrivelse, anlægsår, standard levetid, anskaffelsespris, samt en indikering af hvorvidt aktivet er indberettet et an-det sted i indberetningen (flueben).

Det er her vigtigt at være opmærksom på, at Forsyningssekretariatet antager, at selskaberne ved indberetningen har fundet en passende POLKA-kategori et andet sted i indberetningen til disse aktiver. Denne antagelse foretages uagtet, at aktiverne ved sidste indberetning ikke passede ind i en POLKA-kategori. Såfremt et aktiv fortsat er et ”øvrigt aktiv”, er det nødvendigt, at indberetteren aktivt fjerner fluebenet for hver enkelt aktiv. Fluebenet be-tyder altså – ja aktivet er indberettet et andet sted i POLKA og skal ikke længere medtages under ”øvrige aktiver”. Hvis ikke aktivet er flyttet fra ”øvrige aktiver” til et andet sted i POLKA siden sidste indberetning og fluebenet ikke fjernes - så bliver aktivet ikke indberettet.

Denne praksis har været gældende siden 2016 i forbindelse med den første indberetning af aktiver til den første TOTEX-benchmarking for økonomiske rammer for 2017. Praksissen var også gældende i benchmarkingen for spildevandsselskaber året efter. Selskaber, som ikke har været opmærksom på at fjerne disse flueben eller indberette de samme aktiver som ”øvrige aktiver” igen, vil derfor have for høje omkostninger i benchmarkingen og dermed få et højere effektiviseringspotentiale.

Såfremt man er i tvivl om ovenstående, anbefaler DANVA, at man gennemgår sin CAPEX-indberetning for i år (flueben). Herudover er det relevant, at gennemgå data for 2015 og 2016 for at sikre sig, at alle øvrige aktiver er indberettet i år. Det er ikke sikkert, at disse fremgår af listen med flueben.

CAPEX-indberetningerne kan findes via følgende links:

Såfremt I ønsker at rette jeres indberetning, anbefaler DANVA, at I informerer Forsyningsse-kretariatet om eventuelle fejl i indberetningen af ”øvrige aktiver” hurtigst muligt.

Yderligere information

Eventuelle spørgsmål til artiklen kan rettes til Niels Knudsen på mail nk@danva.dk eller tlf. 87 93 35 18.