Mulighed for at mindske effektiviseringskrav.

Særlige forhold er muligheden for at få undtaget omkostninger fra TOTEX benchmarkingen, som modellen ikke tager højde for. Får man godkendt særlige forhold, reduceres de benchmarkede omkostninger, og selskabets effektiviseringspotentiale bliver lavere og mere retvisende.

Særlige forhold er kun relevant, såfremt selskabet får et effektiviserings-potentiale. Se spildevandsselskabernes forventede effektiviserings-potentiale i artiklen fra medlemsnyt torsdag d. 8 august 2019 her.

En kortlægning af afgørelser om særlige forhold for de økonomiske rammer for 2018-2019 foretaget af DANVA viser, at flere spildevands-selskaber burde have gode muligheder for at få godkendt særlige forhold. DANVA finder især tre områder, hvor mange selskaber med stor sandsynlighed vil kunne få godkendt særlige forhold. Herudover har DANVA lavet en liste med godkendte og afviste særlige forhold fra seneste afgørelser. Dette ark muliggør, at selskaber, der endnu ikke har søgt om særlig forhold, kan få inspiration hertil. Se database for særlige forhold.

Blandt de 104 største danske spildevandsselskaber med en debiteret vandmængde over 800.000 m3 havde kun 32 selskaber søgt om særlige forhold til de økonomiske rammer 2018-2019, hvor 55 særlige forhold blev godkendt, mens 12 særlige forhold blev afvist.

Histogrammet ovenfor viser selskaber, som har fået godkendt særlige forhold, udregnet i procent af indtægtsrammen. Flere selskaber er i benchmarkingmodellen blevet kompenseret med væsentligt større beløb end de individuelle effektiviseringspotentialer, de har fået stillet.

Ønskes yderligere information om andre selskabers særlige forhold, henvises til deres afgørelser fra Forsyningssekretariatet. Afgørelserne kan findes på Forsyningssekretariatets hjemmeside her.

Tre udvalgte særlige forhold er nærmere beskrevet herunder.

1. Skærpede udlederkrav

I tilfælde af øgede omkostninger i forbindelse med rensning grundet skærpede udleder krav eller særlig sårbare recipienter, fik flere selskaber godkendt særlige forhold, og blev kompenseret i benchmarking modellen. En sammenligning af antal renseanlæg med skærpede udleder krav og renseanlæg med særlige forhold tyder på, at mange flere renseanlæg er berettiget til særlige forhold grundet skærpede udlederkrav. For deltagere i DANVA Benchmarking, se mere på BESSY.dk i den interaktive rapport, Renseanlæg.

Selskaber med skærpede udlederkrav til Fosfor (P) har eksempelvis søgt tillæg til meromkostningerne til fældningskemikalier, polymer og øgede udgifter til slamhåndtering. Derudover kan særlige forhold også søges til skærpede kvælstofs krav og fælles udgifter som eksempelvis ekstra styring.

Figuren herover fra DANVA Benchmarking indikerer, at mange renseanlæg i de økonomiske rammer for 2018-2019 kunne få godkendt særlige forhold til skærpede udlederkrav. Renseanlæg fremhævet har fået godkendt særlige forhold, mens alle renseanlæg under 100% vil have gode muligheder for at opnå særlige forhold. Da disse har skærpede udlederkrav til enten N, P eller BI5. Figur 2 er udelukkende de renseanlæg, selskaberne i DANVA Benchmarking indberetter for, hvorfor der muligvis er flere renseanlæg, der også kan opnå særlige forhold til skærpede udlederkrav.

2. Aktiver udtaget af drift før tid, grundet udefrakommende faktorer

Såfremt et selskabs aktiver tages ud før tid grundet infrastruktur-omlægning eller andre påbud, selskabet ikke kan påvirke, kan selskabet søge særlige forhold til omkostningerne (afskrivninger) ved de ny-anlagte aktiver. Det skyldes, at selskabet i benchmarkingmodellen fortsat har omkostninger (afskrivninger) til de udtagne aktiver samt de ny-anlagte aktiver, men kun har de nye aktiver på costdriver siden. Eksempler på dette kunne være ledninger taget op grundet mål fra kommune eller stat, lukning af boringer eller vandværker grundet vandkvalitet, og lednings-omlægninger.

3. Transport af vådslam

Vådslam behandles normalt lokalt på de enkelte renseanlæg, så bench-markingmodellen tager ikke højde for, at vådslammet transporteres mellem to af selskabets renseanlæg. Såfremt selskabet transporterer vådslam fra et mindre renseanlæg ind til jeres centrale renseanlæg, vil dette være et særligt forhold.

DANVA Benchmarking

Deltagere i DANVA Benchmarking, hvor ansøgning om særlige forhold vil være oplagt ud fra de indberettede data, vil modtage en mail herom.

Deadline

Deadline for ansøgning om særlige forhold er selskabets høringsperiode af udkastet til afgørelsen, som jævnfør Forsyningssekretariatet senest skal være selskaberne i hænde 15. september 2019. Forsyningssekretariatets vejledning til ansøgning om særlige forhold kan findes i kapitel 5 i Vejledning i indberetning til TOTEX-benchmarking spildevand.

Yderligere information

Yderligere information, eller hvis der ønskes hjælp til ansøgning kontakt Niels Knudsen, Tlf.: +45 87 93 35 18, nk@danva.dk