Se dit forventede potentiale og krav i Forsyningssekretariatets benchmarking.

DANVA har sammenlignet spildevandsselskabernes effektiviserings-potentiale i nærværende og seneste benchmarking. Det kan konstateres, at effektiviseringspotentialet forventes at stige markant, og at spilde-vandsselskabernes individuelle effektiviseringskrav derved stiger.

Ved seneste benchmarking af spildevandsselskaber til de økonomiske rammer 2018, fandt Forsyningssekretariatet et potentiale på 586 mio. kroner. DANVAs beregninger viser, at effektiviseringspotentialet for spildevandsselskaber i dette års benchmarking stiger til ca. 650-700 mio. kroner. Det er en stigning på ca. 19 % i effektiviseringspotentialet, mens de korrigerede årlige individuelle effektiviseringskrav stiger med ca. 27 %. Det øgede effektiviseringspotentiale skyldes primært modelændringer og modelopdateringer i Forsyningssekretariatets benchmarkingmodel.

DANVA har både i høringssvaret og i løbende korrespondance med Forsyningssekretariatet understreget uhensigtsmæssigheden af, at metodiske ændringer i benchmarkingmodellen fører til et markant højere effektiviseringspotentiale.

Store udsving i effektiviseringspotentialet

Forrige benchmarkingmodel (2018) havde et samlet effektiviserings-potentiale målt på faktiske omkostninger på 7,3%, mens nærværende model finder et potentiale på 10%.

Den gennemsnitlige ændring i potentialet for de enkelte spildevands-selskaber fra forrige til nærværende benchmarkingmodel er 6 procent-point. DANVA mener dette vidner om store usikkerheder i benchmarking-modellen, og at Forsyningssekretariatet derfor bør tager flere forsigtig-hedshensyn, så disse markante udsving kan mindskes fremadrettet.

Hvert spildevandsselskab kan se både sit nærværende (2020) og forrige (2018) effektiviseringspotentiale i nedenstående graf. Her kan det konstateres, at 58 ud af de 103 spildevandsselskaber oplever et øget effektiviseringspotentiale og dermed formentlig også et øget effektiviseringskrav. For 26 selskaber bliver effektiviseringspotentialet mindsket, mens 19 selskaber har et uændret effektiviseringspotentiale.

Kilde: Egen tilvirkning (Data: Forsyningssekretariatets benchmarking). Angiver effektiviseringspotentiale målt på faktiske omkostninger. Download figuren som PDF.

Se dit effektiviseringskrav

DANVA har beregnet hvert selskabs forventede årlige individuelle effektiviseringskrav, som kan findes i excel-arket her. Det skal dog bemærkes, at selskaberne kan mindske potentialet og derved det årlige effektiviseringskrav ved at søge om særlige forhold. Derudover er det første gang, Forsyningssekretariatet har foretaget benchmarking med to års data. Der er derfor elementer i fastsættelsen af effektiviserings-potentialet og kravet, DANVA ikke har kendskab til, hvorfor der kan forekomme variationer i forhold til det endelige effektiviseringskrav.

Deadline for ansøgning om særlige forhold

Deadline for ansøgning om særlige forhold er selskabets høringsperiode af udkastet til afgørelse, som jævnfør Forsyningssekretariatet senest skal være selskaberne i hænde 15. september 2019. Forsyningssekretariatets vejledning til ansøgning om særlige forhold kan findes i kapitel 5 i Vejledning i indberetning til TOTEX-benchmarking spildevand.

DANVA kan hjælpe

DANVA kan hjælpe dig med at optimere (minimere) effektiviseringskravet ved at søge særlige forhold.
Særlige forhold er muligheden for at få undtaget omkostninger fra TOTEX benchmarkingen, som modellen ikke tager højde for. Får man godkendt særlige forhold, reduceres de benchmarkede omkostninger og selskabets effektiviseringspotentiale bliver lavere og mere retvisende.

DANVA har stort kendskab til benchmarkingmodellen, og tilbyder derfor selskabsspecifik rådgivning, og hjælp til udarbejdelse af ansøgning om særlige forhold.

DANVA Benchmarking

Deltagere i DANVA Benchmarking, hvor ansøgning om særlige forhold vil være oplagt ud fra de indberettede data, vil modtage en mail herom. Deltagere i DANVA Benchmarking, kan derudover finde inspirationsmateriale om mulige særlige forhold på www.bessy.dk under fanen Downloads/Analyser/Særlige forhold.

Yderligere information

Eventuelle spørgsmål til artiklen kan rettes til Niels Knudsen på mail nk@danva.dk eller tlf. 87 93 35 18