Datatilsynets afslag på forsyningernes brug af personnumre.

DANVA fremsendte den 16. maj. 2018 et brev til Datatilsynet, med henblik på at drøfte forsyningernes brug af cpr-numre til følgende formål:

  • Udbetaling til kundernes NemKonto f.eks. ved flytninger, for meget opkrævet aconto, udbetaling af erstatninger samt refusioner af forskellig art.
  • Automatisk adresseopdatering via cpr-registeret f.eks. ved flytninger og dødsfald.
  • Inddrivelse af restancer uden den manuelle tidskrævende proces med kommunalbestyrelsen (sekundært).

Brevet blev fremsendt velvidende, at mulighederne i databeskyttelses-lovens § 7.4 var små. For yderligere information om henvendelsen henvises til DANVAs artikel i medlemsnyt (uge 20, 2018).

DANVA har den 21. dec. 2018 modtaget afslag fra Datatilsynet. Afslaget kan læses her.

Datatilsynet oplyser blandt andet, at ”Datatilsynet finder, at hensynet til selskabernes optimeringstiltag ved indhentelse af personnummer ikke opfylder de skærpede betingelser for behandling af følsomme oplysninger, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 4”. Datatilsynet oplyser endvidere, at de ”på baggrund af ovenstående har orienteret Energi-, Forsynings og Klimaministeriet om problemstillingen med henblik på ministeriets eventuelle stillingtagen til, om problemstillingen giver anledning til foranstaltninger fra lovgivers side. Datatilsynet bemærker i den forbindelse, at databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, netop giver mulighed for, at lovgiver tager stilling til privates mulighed for at behandle personnumre, jf. lovens § 11, stk. 2, nr. 1.”

DANVA tager Datatilsynets afslag til efterretning. Vi bemærker, at Datatilsynet oplyser, at de har orienteret Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet (EFKM) om problemstillingen med henblik på eventuelle foranstaltninger fra lovgivers side.

DANVA vil drøfte emnet med EFKM. Umiddelbart er vores optimisme ikke stor, da embedsmændene måske vil fremføre, at det vil kræve ændring i flere love henhørende til forskellige ministerier, og dertil synes sagen ikke tungtvejende nok. DANVA er i dialog med Dansk Fjernvarme og Dansk Energi om emnet.

Det bemærkes, at vandselskaberne uanset afslaget fortsat har hjemmel til at behandle kundens cpr-nummer enten med afsæt i kundens samtykke eller med afsæt i en regel i inddrivelsesloven.
Det centrale er, at behandlingens formål er specificeret og hjemlet.

Læs mere

For yderligere information om vandselskabernes anvendelse af cpr-numre, se DANVAs ”Vejledning om persondata for vandselskaber”.

Yderligere information

Du er velkommen til at kontakte Lars Gadegaard (lgc@danva.dk)